AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

 

Lovgrundlag

Retningslinjer for grundvandsbeskyttelse er fastsat i medfør af Planlovens § 11 b, stk. 2.

På kortet er vist drikkevandsinteresser, indvindingsoplande, vandværker og vandværksboringer samt 300 meter buffererzoner for drikkevandsboringer.

Områder med særlige drikkevandsinteresser og Områder med drikkevandsinteresser udpeges af staten. Kravene til beskyttelsesniveauet fastlægges i de statslige vandplaner.

Placering af nye grundvandsboringer

 • Nye boringer til almen vandforsyning skal så vidt muligt placeres opstrøms byområder og andre forureningskilder, så boringerne ikke udsættes for forureningsrisiko. De til enhver tid gældende vejledende afstandskrav* skal opfyldes. Derudover skal der tages højde for mulige fladeforureninger med nitrat og pesticider. Tilladelsesmyndigheden kan i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering af forureningsrisikoen tillade afvigelse fra denne bestemmelse. 
 • Boringer og brønde til indvinding af grundvand må ikke uden forudgående godkendelse fra kommunalbestyrelsen placeres inden for en afstand af 300 m fra forurenede grunde, der er registreret efter lov om forurenet jord.
Fortolkningsbidrag

De vejledende afstandskrav fremgår af Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg, DS 442.

300 meter beskyttelsesområder fastsættes med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven i indvindingstilladerlserne.

Det skal bemærkes, at 300 m beskyttelsesområder for vandværksboringer og indvindingsoplande til vandværkerne løbende ændres med etablering og sløjfning af boringer og med størrelsen af indvindingen. Et 300 m beskyttelsesområde og et indvindingsopland kan således også helt bortfalde, eller nye kan komme til. De aktuelle beskyttelsesområder og indvindingsoplande kan ses på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Indvinding af grundvand og overfladevand til vandingsformål

Den statslige vandplan fastsætter i retningslinje 39, at indvinding af grundvand til vanding prioriteres lavest ift. befolkningens og miljøets behov for rent vand. Ved ansøgning om tilladelse til at indvinde grundvand og overfladevand til vanding, vil Svendborg Kommune gennemføre en konkret vurdering af mulighederne for at give tilladelsen ud fra ressource-, miljø- og naturmæssige hensyn.

 • I de områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til alle vandingsformål, prioriterer Svendborg Kommune anvendelsen således:
  1. Vanding af frugt- og bærplantager inden for 10 km fra kysten.
  2. Vanding af gartneriafgrøder på friland, samt frugt og bærplantager mere end 10 km fra kysten.
  3. Vanding af almindelige landbrugsafgrøder, samt vanding i skovbrug.
 • I områder, hvor Svendborg Kommune vurderer, at der er begrænsede vandressourcer til rådighed for vanding, skal ressourcerne reserveres til udvidelse af eksisterende tilladelser til vanding i væksthuse og gartneriafgrøder på friland.

Mulighed for at give nye tilladelser til indvinding af grundvand

 • Ved ansøgning om nye tilladelser til at indvinde grundvand vil Svendborg Kommune lægge vægt på, hvor meget eksisterende indvindinger belaster den aktuelle grundvandsressource, sammenholdt med det grundvandsbehov vandløb, søer og våde naturtyper har. Ved ansøgninger om indvinding af større mængder grundvand kan Svendborg Kommune stille krav om modelberegning af den forventede påvirkning af omgivelserne, samt stille vilkår om overvågning af vandmiljøet og våde naturtyper.
 • I kystnære områder, specielt på Skarø og Drejø, kan tilladelse til indvinding af grundvand rumme vilkår om overvågning af saltindholdet i det indvundne vand.

Indvinding fra ferske vandområder 

 • Indvinding af vand fra gravede bassiner kan normalt kun tillades, når bassinerne ikke står i direkte forbindelse med andre vandområder, og såfremt påvirkningen på andre vandområder kan sammenlignes med påvirkning fra grundvandsindvinding. Eventuelle indvindinger behandles som grundvandsindvindinger.

Indvinding af grundvand og hensyn til natur og kulturarv

I afsnit om beskyttet natur og kulturarv er medtaget retningslinjer, der har betydning for vandindvinding.

Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål

 • Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål bør ikke være vandressourceforbrugende og må normalt ikke påvirke vandføringen i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i vådområder i øvrigt i sommerperioden. Grundvand skal derfor efter varmeafgivelsen/varmeoptagelsen normalt ledes tilbage til det jordlag, hvorfra det indvindes.
 • Indvinding til varmeudvinding og køleformål må ikke virke begrænsende for eksisterende eller fremtidige indvindinger til andre formål.
 • Grundvandskøleanlæg må normalt ikke etableres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse. Anlæg skal endvidere placeres, så der ikke sker en temperaturpåvirkning af indvindingsanlæg.

Det skal bemærkes, at indvindingsoplande til vandværkerne løbende ændres med størrelsen af indvindingen. Et indvindingsopland kan således også helt bortfalde, hvis indvindingen ophører.

Råstofindvinding

 • Råstofgravning må normalt ikke finde sted nærmere end 300 meter fra almene vandforsyningsboringer og 75 meter fra enkeltanlæg, der skal levere vand af drikkevandskvalitet.
Fortolkningsbidrag

Tilladelser til råstofindvinding under grundvandsspejl er ikke helt at sammenligne med almindelige indvindingstilladelser til grundvandsindvinding, som de ellers traditionelt er blevet behandlet som. I starten af en råstofindvinding vil fjernelsen af råstof give en vandpejlssænkning, men efterhånden som der dannes en sø, vil den virke som en buffer, der stabiliserer grundvandsspejlet.

Tilladelser vil blive givet med vilkår om overvågning af natur og omkringliggende boringer og kan lægges i områder, hvor der ellers ikke vil blive givet til andre indvindinger. Tilladelser gives efter en konkret vurdering.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret, herunder dele af retningslinjerne.

Retningslinjer i Kommuneplan 2013 er skrevet ud fra et ønske om at supplere de statslige vandplaners bestemmelser med kommunale bestemmelser, der sigter på at beskytte grundvandet så godt som muligt.

Svendborg Kommunes administration af tilladelser til vanding har hidtil taget udgangspunkt i bestemmelserne i Fyns Amts regionplan 2005. De opgørelser Fyns Amt tog udgangspunkt i, bliver erstattet af bestemmelser i de statslige vandplaner, når de bliver vedtaget.