AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet ønsker at beskytte grundvandet mod både forurening og overudnyttelse.

For at sikre rent grundvand - også til fremtidige nye boringer - vurderer Byrådet, at der er behov for at fastlægge overordnede mål og retningslinjer for beskyttelse af grundvandet som drikkevandsressource, og at det mest hensigtsmæssigt kan ske i kommuneplanen. Det skyldes som beskrevet under baggrund, at de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen kun omfatter de områder, hvor der bliver indvundet vand i dag. 

Slam

Svendborg Kommunes rensningsanlæg producerer slam med et højt indhold af bl.a. næringsstoffer. Hvis slammet overholder en række krav, der er fastsat i slambekendtgørelsen, kan det bringes ud på landbrugsjord. Slammet kan være gunstigt for landbrugsjorder, men slammet kan, ud over nyttige stoffer, også indeholde spor af miljøfremmede stoffer, f.eks. tungmetaller, plasticblødgørere, hormon-lignende stoffer og medicinrester. 

Desværre kendes størrelsen af den risiko, som udbringningen af slam udgør over for grundvandet, ikke. Svendborg Kommune råder derfor til, at der ikke indgås aftaler om udspredning af slam inden for de almene vandværkers indvindingsoplande.

Ved ansøgning om ændret arealanvendelse inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser OSD eller indvindingsoplande til vandværker

Ved ansøgning om ændret arealanvendelse indenfor OSD og indvindingsoplande til vandværker skal det sikres, at den nye arealanvendelse ikke er i strid med grundvandsinteresserne. Der skal derfor udarbejdes en redegørelse i henhold til den Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Se hvad det omfatter i følgende dokument:

pdf statslig_udmelding_vedr_osd_inkl_bilag.pdf (308.8 KB)

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret, herunder dele af retningslinjerne.

Retningslinjer i Kommuneplan 2013 er skrevet ud fra et ønske om at supplere de statslige vandplaners bestemmelser med kommunale bestemmelser, der sigter på at beskytte grundvandet så godt som muligt.

Svendborg Kommunes administration af tilladelser til vanding har hidtil taget udgangspunkt i bestemmelserne i Fyns Amts regionplan 2005. De opgørelser Fyns Amt tog udgangspunkt i, bliver erstattet af bestemmelser i de statslige vandplaner, når de bliver vedtaget.