AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

Det er statens mål, at der bevares tilstrækkelige arealer til at sikre et bæredygtigt jordbrug, der fortsat kan producere fødevarer mv. til hjemmemarkedet og til eksport, og at jordbruget også i fremtiden giver mulighed for arbejdspladser og bosætning i landdistrikterne samt bidrager til bevaring af det åbne lands natur- og landskabsværdier. Det forudsættes, at forbruget af landbrugsjord til andre formål ikke bliver større end højst nødvendigt.

Når landbrugsjorder skal overgå til ikke-jordbrugsmæssige formål, skal der i kommunernes planlægning lægges vægt på, at de bedst egnede landbrugsjorder bevares, og at der i videst muligt omfang tages hensyn til værdifulde landbrugsejendomme. Der skal sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og nye boliger mv., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås.

Det er et mål, at udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og placeringsmuligheder for nye landbrugsbygninger understøtter udviklings- og investeringsmuligheder i landbruget og samtidig forebygger konflikter med naboer og tager hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Statens jordbrugsanalyse skal indgå i planlægningen.

Analyse af jordbrugserhvervene

Statsforvaltningen Nordjylland har fra medio 2011 været online med en analyse af jordbrugserhvervene. Analysen kan ses på Statsforvaltningernes hjemmeside.

Jordbrugsplanlægningen tager udgangspunkt i statens jordbrugsanalyse, der belyser arealanvendelse, husdyrproduktion, planteproduktion, ejendomsstruktur, økonomiske forhold og jordbundsforhold. Herudover indgår arealspecifikke oplysninger om specialproduktioner fra NaturErhvervstyrelsen og kommunens egne data om husdyrbrugene.

Gode dyrkningsbetingelser

De naturgivne forhold for jordbrugsproduktion er gode i Svendborg Kommune. Størstedelen af arealet udgøres af lerholdige jorder af stor dyrkningsværdi, og klimaet i kommunens kystnære områder er ideelt for specialafgrøder inden for frøavl, gartneri og frugtavl. Sammenlignet med resten af landet er her højere middeltemperatur, mange solskinstimer, relativt tørt og lille risiko for nattefrost sent på foråret.

Frøproduktion og især frugt- og bæravl udgør da også en relativ stor produktion i Svendborg Kommune på henholdsvis ca. 19 % og 3 % af det dyrkede areal. Der er en lille væksthusproduktion på ca. 1 ha.

Forventninger til fremtiden

Det dyrkede areal bliver mindre

Det dyrkede areal bliver fortsat mindre, fordi landbrugsarealer bliver inddraget til andre formål.

Husdyrproduktionen specialiseres og samles på større brug

Svendborg Kommune forventer, at husdyrproduktionen i løbet af den næste planperiode samles på endnu færre, større og mere intensivt drevne husdyrbrug. Men der vil også stadig være mange mindre landbrug (under 30 ha) f.eks. med specialproduktioner eller med ekstensiv drift - primært som fritids- eller deltidslandbrug. Disse brug kan også have stor værdi lokalt i landdistrikterne ved f.eks. at bidrage til de rekreative oplevelsesmuligheder og afgræsning af naturarealer.

Der er muligheder for at medvirke til udviklingen

Det er i dag muligt for husdyrbrug, at deltage i afprøvning af nye miljøteknologier under anmeldeordningen. Anmeldeordningen har således til hensigt at fremme afprøvningen af miljøteknologier og udvider området for at deltage i forsøg uden at det kræver en miljøgodkendelse, når betingelserne i ordningen er opfyldt. Dermed bliver den administrative praksis lettere end i dag og det bidrager til at fremme innovation, udviklingen og markedsintroduktionen af ny teknologi.

Det biobaserede samfund

Verdens befolkning vil stige og dermed sætte de naturlige ressourcer under pres. Det er derfor nødvendigt at reducere den nuværende afhængighed af fossile ressourcer til energi og materialer og i stedet fokusere på at udnytte fornybare ressourcer, genanvendelse og recirkulering.

I de senere år er perspektiverne sammenfattet i begrebet ”det biobaserede samfund”, hvor ideen er opbygning af en økonomi, som i stigende omfang baserer sig på anvendelse af biologiske råvarer frem for fossile. Udfordringen er at udvikle et produktionssystem, som øger biomasseproduktionen, fastholder fødevareproduktionen og mindsker miljøpåvirkningen.

Det Biobaserede samfund kan defineres ved at vækst og værdiskabelse har afsæt i højværdi udnyttelse af planter og organismer (indholdsstoffer).

Landbruget og fødevaresektoren vil komme til at spille en afgørende rolle i fremtidens biobaserede samfund.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder var ikke med i Kommuneplan 2009 bl.a. på grund af manglende statslig jordbrugsanalyse.

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "særligt værdifulde landbrugsområder" med tilhørende retningslinjer.