AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for varetagelsen af jordbrugsmæssige interesser er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

Rammerne for planlægningen for jordbrugets interesser fremgår af Fødevareministeriets Cirkulære nr. 9174 af 19. april 2010 om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under kommune- og lokalplanlægning.

Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)

 • Særligt værdifulde landbrugsområder fremgår af kortet.
 • De særligt værdifulde landbrugsområder er områder, der er værdifulde for såvel planteavl, husdyrbrug, økologi samt frugt- og grøntsagsproduktion.
 • Arealer udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder skal så vidt muligt friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger for områdets produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder. Overordnede vejanlæg er undtaget. Mindre arealforbrug i forbindelse med udbygning af ejendomme, ridebaner, vindmøller og lignende er undtaget.

Inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål – uden for SVL

 • Ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål skal der lægges vægt på, at forbruget af landbrugsjord ikke bliver større end nødvendigt. Og der skal undersøges eventuelle alternative placeringsmuligheder med henblik på at opnå den for jordbruget mindst belastende løsning, hvis dette kan gøres uden at tilsidesætte andre tungtvejende samfundsmæssige hensyn.
 • Ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål skal der i videst muligt omfang tages hensyn til:
  • velarronderede ejendomme af en størrelse, der også fremover vil være levedygtige ejendomme med værdifulde bygninger og gode tilkørselsveje
  • behov for arealer til udbringning af husdyrgødning
  • ejendomme, hvor der er foretaget betydelige investeringer
  • ejendomme med langsomt voksende vækster (frugt- og bærplantager, skove m.v.)
  • økologisk drevne ejendomme
 • Hensynet til vandmiljøet, styrkelse af naturgrundlaget, naturgenopretning, rekreative forhold, byvækst, turistanlæg og andre samfundsmæssigt vigtige formål kan imidlertid indebære, at ovennævnte hensyn må nedprioriteres. 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder var ikke med i Kommuneplan 2009 bl.a. på grund af manglende statslig jordbrugsanalyse.

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "særligt værdifulde landbrugsområder" med tilhørende retningslinjer.