AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Det mangfoldige jordbrug

Byrådet ønsker, at jordbruget i Svendborg Kommune udvikles i mange retninger. Der skal være områder til meget store og specialiserede brug, der eventuelt drives uden jord. Og der skal være mulighed for en bred vifte af nicheproduktioner, specialafgrøder, økologi, frugt- og bæravl, nødder, humle, vin og endelig må naturpleje gerne blive en driftsgren.

Byrådet ønsker at give de forskellige grene af jordbruget investeringssikkerhed og forudsigelighed ved at udpege særligt værdifulde landbrugsområder, som så vidt mulig friholdes for anden arealkrævende anvendelse. Ved udpegningen tilgodeses især arealkrævende husdyrbrug og specialproduktioner som frugt- og bæravl, frilandsgrøntsager, økologi samt frøproduktion.

De store intensive husdyrbrug er med til at sikre en betydende landbrugsproduktion og kan bedre udnytte de teknologiske muligheder for at begrænse påvirkninger af omgivelserne. Disse brug kan også være med til at udvikle nye teknologier. Byrådet ønsker at give store husdyrbrug mulighed for at etablere sig i kommunen og udpeger derfor et areal, hvor store husdyrbrug gives høj prioritet. For at udnytte dette kan det blive nødvendigt at bryde traditionen med at udvikle den fædrene gård og i stedet etablere sig inden for dette areal.

Byrådet ønsker også at sætte fokus på muligheder for synergi mellem jordbruget og andre vækstpotentialer i kommunen og tænke udviklingen i jordbruget tæt sammen med de øvrige interesser i det åbne land bl.a. i respekt for det særligt sydfynske landskab.

Det åbne land er også et bosætningsområde. Der er derfor vigtigt, at jordbruget udvikler sig i en balance i forhold til bosætningskvaliteter, og at der opnås en gensidig respekt i lokalområderne mellem jordbruget og de øvrige beboere. Med planlægningen søger Byrådet at medvirke til at minimere konflikterne.

Det er også vigtigt, at vi udnytter kommunens naturgivne muligheder for specialproduktioner og udvikler traditionen for at forarbejde råvarerne lokalt med f.eks. tilknyttet gårdsalg. Svendborg Kommune vil bidrage til sådanne initiativer bl.a. som led i at udvikle kommunen efter Cittaslow-konceptet, gennem projekter som LOMA (om lokal mad) og ved at understøtte regionale og lokale fødevarenetværk.

Mangfoldigheden i jordbruget giver oplevelser og plads til udfoldelse og er med til at understøtte et rigt friluftsliv og danne gode rammer for at tiltrække turister – både som landskabsforvalter og i form af spændende kulinariske oplevelser.

Byrådet ønsker at være åben over for forskellige muligheder for energiproduktion i jordbruget. Bæredygtighed bør spille en væsentlig rolle i udvikling af jordbrugets energiproduktion, herunder muligheder for at udvinde værdistoffer som f.eks. protein og vitaminer (bioraffinering) før forbrænding af restproduktet. Bæredygtighed skal også ses i forhold til landskabet, naturen og miljøet. Byrådet ser, at det biobaserede samfund kan give vækst og arbejdspladser, udvikling på landet og i byen, basis for teknologi eksport og derved generere samfundsværdi på et bæredygtigt grundlag.

Byrådet ønsker at skabe gode rammer for innovation i jordbruget og vil understøtte afprøvningen af nye miljøeffektive teknologier og teknikker gennem anmeldeordningen. For eksempel ved at informere om mulighederne i anmeldeordningen gennem afholdelse af informationsmøder, ved besøg på landbrugene osv.

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)

Al landbrugsjord er værdifuld. Men den kan være særligt værdifuld i forhold til forskellige landbrugsmæssige formål. Små kystnære og sydvendte marker kan være særligt værdifulde for specialproduktioner, mens store flade og rektangulære marker er særligt værdifulde for planteavleren. Og husdyrbrugene er afhængige af udspredningsarealer.

Der er dog arealer, som i fremtiden er uforenelig med landbrug eller hvor produktionen begrænses f.eks. beskyttede naturarealer, fredsskov, vådområder og Natura 2000-områder. Sådanne arealer er derfor ikke medtaget i udpegningen. Dertil er der arealer, som er planlagt til andre formål som f.eks. byudvikling eller naturudvikling. Disse arealer er ikke uforenelige med jordbrugsmæssig anvendelse, men der kan ikke peges positivt på, at disse arealer kan tilbyde en investeringssikkerhed for landbruget. Arealerne vil sandsynligvis i en årrække forblive landbrugsarealer, men rummer andre hensyn, som også skal varetages med kommuneplanen. Skovrejsningsområder angiver interesseområder for skovbruget. Det kan samtidig være områder, hvor en beskyttelse af grundvandet er nødvendig eller områder med særlige rekreative interesser, f.eks. bynære områder. Der tilskyndes gennem tilskudsordninger til etablering af skov på disse arealer, der herved udgår af landbrugsproduktionen. Skovrejsningsområderne indgår derfor ikke i de særligt værdifulde landbrugsområder.

Ved udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder har Byrådet lagt vægt på:

  • Tilstedeværelse af stor husdyrproduktion og stort behov for foderproduktion og afsætning af husdyrgødning
  • Tilstedeværelse af investeringstunge ejendomme og kendte ønsker om udvidelser
  • Arealer med specialproduktioner (langsomt voksende afgrøder som frugttræer og bærbuske, økologisk drevne arealer samt frøproduktion)
  • Arealer hvor intensiv jordbrugsproduktion hindres eller begrænses af lovgivning medtages ikke
  • At sikre sammenhæng til den øvrige kommuneplanlægning – arealer med andre planlægningsmæssige bindinger medtages ikke
  • At der udpeges større sammenhængende arealer

Efter en samlet vurdering er der udpeget ca. 14.000 ha som særligt værdifulde landbrugsområder - svarende til halvdelen af landbrugsarealet. Områderne ligger primært i den nordlige del af kommunen samt mod vest og på Tåsinge. De udpegede områder fremgår af retningslinjerne.

Den endelige afgrænsning af de særligt værdifulde landbrugsområder er foretaget efter en konkret vurdering, hvor blandt andet naturlige afgrænsninger i landskabet er inddraget.

Da der er udpeget større sammenhængende arealer indgår f.eks. mindre naturområder og bebyggelser i udpegningen. Udpegningen ændrer ikke ved hensynet til natur- og miljøbeskyttelsen eller anden regulering. Retningslinjerne giver mulighed for at inddrage mindre arealer til nye anlæg mv.

Hensyn til andre planer

Arealer inden for de udpegede særligt værdifulde landbrugsområder kan fortsat blive omfattet af statslig miljøregulering samt generel regulering og planlægning med henblik på f.eks. at sikre klimatilpasning samt beskyttelse af vandressourcer og omkringliggende natur.

Klimatilpasning

Kommunerne skal udarbejde en klimatilpasningsplan, hvor der tages højde for mere og kraftigere regn samt havstigninger. Se tema om klima. Kommunens klimatilpasningsplan vil blive indbygget i et kommuneplantillæg. I den forbindelse kan der ske konsekvensrettelser af de særligt værdifulde landbrugsområder. Hvis det sker, vil der samtidig blive udpeget nye områder som særligt værdifulde landbrugsområder, så den samlede udpegning ikke bliver reduceret.

Statens Vand- og Natura 2000-planer

I december 2011 offentliggjorde staten den første generation af vand- og Natura 2000-planer (de skal revideres hvert 6. år). Formålet med planerne er at sikre Danmarks vandmiljø (jf. Vandrammedirektivet) og natur (jf. Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne). På baggrund af disse planer har kommunerne udarbejdet handleplaner for indsatsen frem til udgangen af 2015. Se mere om de statslige planer og kommunale handleplaner her.

De statlige vandplaner er kendt ugyldige

Miljø- og Naturklagenævnet har den 3. december 2012 hjemsendt statens vandplaner til fornyet behandling i Naturstyrelsen. I konsekvens heraf er Svendborg Kommunens vandhandleplan også ugyldig. Derfor er det aktuelt Regionplan 2005 for Fyns Amt, der er gældende for kommuneplanens vandtemaer.

Jordbrugsplanlægningen er – i det omfang det på nuværende tidspunkt er muligt – koordineret med disse. Det må forventes, at der kan komme tilretninger i kommuneplanen i forhold til de næste vandplaners indsatsprogram og prioriteringer. Dette vil ske som almindelige konsekvensrettelser i forbindelse med revisionen af kommuneplanen, som sker hvert 4. år. Der vil i så fald samtidig blive udpeget nye områder som særligt værdifulde landbrugsområder, så den samlede udpegning ikke bliver reduceret.

Der værnes om landbrugsjorden – også uden for de særligt værdifulde landbrugsområder

Byrådet ønsker, at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål generelt ikke må blive større end nødvendigt, når der også tages hensyn til andre tungtvejende interesser som f.eks. byudvikling og udbygning af naturnetværk.

Ved nødvendig inddragelse af arealer vil kommunen lægge vægt på, at der bevares større samlede jordbrugsområder. Kommunen vil også værne om ejendomme med god arrondering (jorden ligger samlet og hensigtsmæssigt i forhold til bygningerne) og med en størrelse, der også fremover vil være levedygtig, gode bygninger, gode tilkørselsveje samt ejendomme med langsomt voksende vækster (frugt- og bærplantager) og økologiske produktioner.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for særligt værdifulde landbrugsområder var ikke med i Kommuneplan 2009 bl.a. på grund af manglende statslig jordbrugsanalyse.

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "særligt værdifulde landbrugsområder" med tilhørende retningslinjer.