AFLYST
Kommuneplan 2009

Skovrejsning

I Svendborg Kommune er der i dag skov på godt 5.700 ha svarende til knap 14 % af kommunens areal. På landsplan dækker skovene 11 % af arealet.

Skovene har stor betydning med hensyn til at bevare og forbedre den biologiske mangfoldighed. De er med til at sikre godt drikkevand, idet skove normalt ikke gødes eller sprøjtes med pesticider. Skovene begrænser drivhusgas i atmosfæren ved at lagre kulstof i træerne. Og ikke mindst er skovene et af vores vigtigste friluftsområder.

Omvendt kan plantning af skov nogle steder sløre værdifulde landskaber, geologiske spor og kulturmiljøer, eller det kan være i strid med andre samfundsmæssige ønsker om f.eks. indvinding af råstoffer, byvækst eller nye veje.

Det er et nationalt mål, at skovarealet i Danmark skal øges. Kommuneplanen skal medvirke til, at de nye skove plantes, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning er mest hensigtsmæssigt. Skovrejsning skal tjene en række formål - primært i forhold til grundvandsbeskyttelse og bynærhed, hvor skoven vil have en stor rekreativ værdi. Skovrejsning skal også medvirke til at forøge træproduktionen og fremme biodiversiteten.

Kommuneplanen indeholder en udpegning af:

  1. Skovrejsningsområder, hvor skovrejsning er ønsket. Her yder staten forhøjede tilskud til privat skovrejsning, og den statslige og kommunale skovrejsning finder primært sted her. Udpegningen medfører ingen restriktioner for den enkelte lodsejer. 
  2. Områder, hvor skovtilplantning er uønsket (negativ-områder). Her vil etablering af skov stride mod andre samfundsmæssige hensyn. Skovtilplantning på landbrugsejendomme, som ligger i negativ-områderne, er ikke tilladt. Kommunalbestyrelsen kan dog meddele tilladelse til skovtilplantning, når særlige forhold taler for det.
  3. Øvrige områder (neutrale områder) er de områder, som hverken er udpeget som skovrejsningsområder eller områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Inden for disse områder er skovtilplantning mulig. Staten yder tilskud til skovtilplantning, men projekter i de neutrale områder har laveste prioritet.
Tilskud og fredskovspligt

Tilskud til privat skovrejsning administreres af Naturstyrelsen. Omkring 95 % af privat skovrejsning med tilskud sker med løvtræ. Skove, som anlægges med offentligt tilskud ifølge skovrejsningsordningen, pålægges fredskovspligt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (nr. 637 af 10. juni 2010) giver fri adgang til at etablere skov på landbrugsejendomme. I områder, hvor skovtilplantning er uønsket, må der dog ikke plantes skov eller flerårige energiafgrøder af vedtypen, der høstes med længere mellemfum end hvert femte år. Kommunalbestyrelsen kan dog meddele tilladelse til skovtilplantning, når særlige forhold taler for det. Forbuddet omfatter ikke etablering af bevoksning ved selvsåning.

Etablering af skov ved selvsåning kræver dispensation fra lovens bestemmelser om rydningspligt (§5).

Etablering af skov både ved plantning og selvsåning skal forinden anmeldes til kommunen.

Kommunen skal VVM-screene alle skovrejsningsprojekter, jf. VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1510 af 15/12/2010).

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret.

Udpegning af skovrejsningsområder og negativ-områder er revideret i overensstemmelse med revision af temaer om landskab og kulturarv - især omkring Svendborg by. 

Der er i øvrigt udpeget flere bynære skovrejsningsområder ved de mindre byer og negativområder er også revideret i overenstemmelse med kommuneplanens øvrige arealreservationer.