AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Skovrejsningsområder

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

Det overordnede nationale mål er at øge skovarealet fra de nuværende ca. 11 % til 20-25 % af landets areal i løbet af en trægeneration, som er 80-100 år (Danmarks nationale Skovprogram, 2002).

Med den nuværende skovrejsningstakt vil det nationale mål ikke kunne nås. Staten opfordrer derfor kommunerne til at udpege flere skovrejsningsområder. Områder med vigtige grundvandsressourcer skal i videst muligt omfang udpeges til positivområder for skovrejsning og udpegningen skal koordineres med planlægningen for bynære grønne områder og økologiske forbindelser i det ikke-bynære landskab. Ny skovrejsningsudpegning skal koordineres i forhold til udpegning af vindmølleområder og råstofgravning. Den samlede udstrækning af positivområder skal som minimum fastholdes.

Undtagelser

Skovrejsningsområder kan indeholde mindre arealer, hvor skovrejsning ikke er tilladt i henhold til anden lovgivning, som f.eks. naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Plantning af skov skal også respektere naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer for strand, sø, å og fortidsminder (jf. §§ 15, 16 og 18) og museumslovens bestemmelser om beskyttede sten- og jorddiger. Fredninger og infrastrukturanlæg skal også respekteres.

Der er plads til åbne arealer i skoven

Med Skovloven fra 2004 blev det muligt at friholde visse fredskovspligtige arealer for træer. Det betyder, at der kan etableres skovrejsningsprojekter, der tager hensyn til både landskab, natur, kulturhistorie og f.eks. mulighed for at genoprette tidligere vådområder i et skovrejsningsområde.

Områder, hvor skovrejsning er muligt (neutralområder)

Her kan der plantes skov, hvis det ikke strider mod andre beskyttelsesbestemmelser.

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket (negativ-områder)

Formålet med udpegningen af områder, hvor skovplantning er uønsket (negativområder), er at sikre, at natur-, landskabs-, geologiske og kulturhistoriske værdier, der ikke er forenelige med skov, friholdes for skovplantning.

Undtagelser

Forbuddet mod skovplantning i negativ-områderne gælder ikke for arealer, der er omfattet af fredskovspligt.

Tilplantninger med vildtremiser og læhegn samt produktion af pyntegrønt, juletræer eller energiskov i kort omdrift (5 år) bliver ikke regnet for skovrejsning.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret.

Udpegning af skovrejsningsområder og negativ-områder er revideret i overensstemmelse med revision af temaer om landskab og kulturarv - især omkring Svendborg by. 

Der er i øvrigt udpeget flere bynære skovrejsningsområder ved de mindre byer og negativområder er også revideret i overenstemmelse med kommuneplanens øvrige arealreservationer.