AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • der skal være mere skov i Svendborg. Skovrejsning skal bidrage til det kreative og det sunde liv og understøtte Svendborg Kommune som Cittaslow-kommune.
  • skovrejsning skal være med til at beskytte grundvandet, udbygge de bynære friluftsmæssige kvaliteter, fremme den biologiske mangfoldighed samt understøtte det eksisterende skovbrug. 
  • områder, hvor skov vil forringe naturmæssige, landskabelige, geologiske eller kulturhistoriske værdier, skal friholdes for skovrejsning. Ligeledes skal skovrejsning undgås, hvor det går imod hensyn til anden planlægning.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret.

Udpegning af skovrejsningsområder og negativ-områder er revideret i overensstemmelse med revision af temaer om landskab og kulturarv - især omkring Svendborg by. 

Der er i øvrigt udpeget flere bynære skovrejsningsområder ved de mindre byer og negativområder er også revideret i overenstemmelse med kommuneplanens øvrige arealreservationer.