AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket, er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

Skovrejsning

  • Omfanget og beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket (negativ-områder), fremgår af kortet.
  • Skovtilplantning er ikke tilladt i områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere herfra.
Uddybning
Skovrejsningsområder kan indeholde mindre arealer, hvor skovrejsning ikke er tilladt i henhold til anden lovgivning, som f.eks. naturområder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Plantning af skov skal også respektere Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer for strand, sø, å og for-tidsminder (jf. §§ 15, 16 og 18) og museumslovens bestemmelser om beskyttede sten- og jorddiger (§29a). Fredninger og infrastrukturanlæg skal også respekteres.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret.

Udpegning af skovrejsningsområder og negativ-områder er revideret i overensstemmelse med revision af temaer om landskab og kulturarv - især omkring Svendborg by. 

Der er i øvrigt udpeget flere bynære skovrejsningsområder ved de mindre byer og negativområder er også revideret i overenstemmelse med kommuneplanens øvrige arealreservationer.