AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Skovrejsningsområder

Byrådet ønsker at fremme skovrejsning inden for områder udpeget til positiv skovrejsning.

I konsekvens af kommunens nye landskabskarakteranalyse og kulturmiljøanalyse er nogle af skovrejsningsområderne fra Kommuneplan 2009 taget ud.

Der udpeges nye skovrejsningsområder, hvor skov kan medvirke til at beskytte grundvandet, og hvor skov kan være med til at fremme de bynære friluftsinteresser og/eller den biologiske mangfoldighed - især hvor flere interesser kan tilgodeses samtidigt. Byrådet lægger vægt på, at bynær skovrejsning er tænkt sammen med eksisterende og fremtidige boligområder, skoler, fritidsanlæg samt vej- og stisystemer, så borgerne får mest mulig gavn af de nye skove. Der er udpeget bynære skovrejsningsområder i tilknytning til byer over 500-1000 indbyggere, hvor kommunen vurderer, at der er et særligt behov for at styrke befolkningens rekreative muligheder i tråd med Cittaslow konceptet

Skovrejsningsområderne er endvidere afstemt efter udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder således, at der ikke er overlap. Det samlede areal af skovrejsningsområder er stort set fasthold med 3.620 ha.

Svendborg Kommune ser gerne, at der skabes lysninger og udsigtskiler i de nye skove for herigennem at tilgodese naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske interesser i forbindelse med et skovrejsningsprojekt.

Byrådet vil arbejde på at forøge arealet af offentligt ejet skov for at give borgerne flere rekreative muligheder, end den naturbeskyttelsesloven giver adgang til i de private skove. Svendborg Kommune ejer i dag godt 200 ha skov, der hovedsageligt ligger i tilknytning til Svendborg by. Der er ingen statsejet skov i Svendborg Kommune.

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket (negativ-område)

Følgende arealer er medtaget som negativ-områder:

  • Arealer, der er udlagt til råstofgraveområder eller råstofinteresseområder.
  • Arealer, der er udlagt til byudvikling eller infrastrukturformål, herunder fremtidige vejanlæg.
  • Området omkring flyvepladsen på Tåsinge.
  • Beskyttelsesområder omkring kirkerne, der medvirker til at sikre oplevelsen af kirkerne som markante kendingsmærker i landskabet, og kirkernes nærmeste omgivelser.
  • Udpegede potentielle vådområder.
  • Områder med natur-/geologiske -/landskabs-/kulturhistoriske værdier, der ikke er forenelige med skovrejsning.
  • Arealer i fuglebeskyttelsesområder med forekomst af gæs, svaner og vadefugle, som indgår i udpegningsgrundlaget.
  • Dele af de særlige biologiske interesseområder, der har potentiale for udvikling af lysåbne naturtyper.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er revideret.

Udpegning af skovrejsningsområder og negativ-områder er revideret i overensstemmelse med revision af temaer om landskab og kulturarv - især omkring Svendborg by. 

Der er i øvrigt udpeget flere bynære skovrejsningsområder ved de mindre byer og negativområder er også revideret i overenstemmelse med kommuneplanens øvrige arealreservationer.