AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser og krav

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013 samt Tillægsudmelding om planlægning for store husdyr.

Det er et mål, at udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og placeringsmuligheder for nye landbrugsbygninger understøtter udviklings- og investeringsmuligheder i landbruget og samtidig forebygger konflikter med naboer og tager hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Det er også et formål at sikre en hensigtsmæssig placering af de store husdyrbrug i forhold til infrastrukturen (det offentlige vejnet og biogasanlæg).

Mulighed for meget store husdyrbrug

Baggrunden for at der nu skal planlægges for store husdyrbrug er, at landbrugsloven i forlængelse af aftalen om Grøn Vækst er ændret, så grænsen for hvor mange dyreenheder, der maksimalt må være pr. bedrift, er ophævet. Endvidere er der i landbrugsloven nu også åbnet op for, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner.

Muligheden for jordløse brug og afskaffelse af maksimalkravet til dyreenheder, som hidtil har været på 750 dyreenheder (DE) pr. bedrift, kan medføre, at en bedrift medfører en større lokal belastning i form af bl.a. lugtgener, ammoniak og øget transport til og fra brugene. Den samlede bygningsmasse vil også kunne blive betydeligt større, således at der i det åbne land vil kunne opstå meget store husdyrbrug med industrikarakter.

Husdyrbrug i Svendborg Kommune

Neden for er vist de nuværende husdyrbrugs fordeling i kommunen. Der er i alt tilladelse til knap 22.000 DE. Der er 3 husdyrbrug, der har tilladelse til mere end 500 DE.

 dyreenheder13.pdf (816.5 KB)

Dyreenheder i Svendborg Kommune 2013
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for store husdyrburg er nyt emne i planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug" med tilhørende retningslinjer.