AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for varetagelsen af jordbrugsmæssige interesser er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

Arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug

  • Arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug fremgår af kortet.
  • Der vil kunne etableres jordløse husdyrbrug inden for området.
  • Konsekvenszonen, som er angivet på kortet, skal i størst muligt omfang friholdes for aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger for områdets nye og eksisterende husdyrbrug og deres fremtidige udviklingsmuligheder.

Forebyggelse af miljøkonflikter mellem husdyrbrug og miljøfølsom arealanvendelse

  • For at forebygge miljøkonflikter som følge af lugt fra staldanlæg skal arealanvendelse til miljøfølsomme formål normalt respektere en afstand af mindst 300 m til landbrugets driftsbygninger. For større husdyrbrug foretages en konkret vurdering af den nødvendige afstand. For værdifulde husdyrbrug skal der indregnes udviklingsmuligheder. 

Se også retningslinjer med betydning for jordbruget i afsnit om beskyttede naturtyper og digerafsnit om international naturbeskyttelse, afsnit om naturnetværk, afsnit om naturkvalitetsplan, afsnit om naturforvaltning, afsnit om lavbundsarealer og vådområder, afsnit om landskab, afsnit om geologi, afsnit om kystnærhedszonen og afsnit om kulturarv.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for store husdyrburg er nyt emne i planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug" med tilhørende retningslinjer.