AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Det mangfoldige jordbrug

Byrådet ønsker, at jordbruget i Svendborg Kommune udvikles i mange retninger. Der skal være områder til meget store og specialiserede brug, der eventuelt drives uden jord. Og der skal være mulighed for en bred vifte af nicheproduktioner, specialafgrøder, økologi, frugt- og bæravl, nødder, humle, vin og endelig må naturpleje gerne blive en driftsgren.

Byrådet ønsker at give de forskellige grene af jordbruget investeringssikkerhed og forudsigelighed ved at udpege særligt værdifulde landbrugsområder, som så vidt mulig friholdes for anden arealkrævende anvendelse. Ved udpegningen tilgodeses især arealkrævende husdyrbrug og specialproduktioner som frugt- og bæravl, frilandsgrøntsager, økologi samt frøproduktion.

De store intensive husdyrbrug er med til at sikre en betydende landbrugsproduktion og kan bedre udnytte de teknologiske muligheder for at begrænse påvirkninger af omgivelserne. Disse brug kan også være med til at udvikle nye teknologier. Byrådet ønsker at give store husdyrbrug mulighed for at etablere sig i kommunen og udpeger derfor et areal, hvor store husdyrbrug gives høj prioritet. For at udnytte dette kan det blive nødvendigt at bryde traditionen med at udvikle den fædrene gård og i stedet etablere sig inden for dette areal.

Byrådet ønsker også at sætte fokus på muligheder for synergi mellem jordbruget og andre vækstpotentialer i kommunen og tænke udviklingen i jordbruget tæt sammen med de øvrige interesser i det åbne land bl.a. i respekt for det særligt sydfynske landskab.

Det åbne land er også et bosætningsområde. Der er derfor vigtigt, at jordbruget udvikler sig i en balance i forhold til bosætningskvaliteter, og at der opnås en gensidig respekt i lokalområderne mellem jordbruget og de øvrige beboere. Med planlægningen søger Byrådet at medvirke til at minimere konflikterne.

Det er også vigtigt, at vi udnytter kommunens naturgivne muligheder for specialproduktioner og udvikler traditionen for at forarbejde råvarerne lokalt med f.eks. tilknyttet gårdsalg. Svendborg Kommune vil bidrage til sådanne initiativer bl.a. som led i at udvikle kommunen efter Cittaslow-konceptet, gennem projekter som LOMA (om lokal mad) og ved at understøtte regionale og lokale fødevarenetværk.

Mangfoldigheden i jordbruget giver oplevelser og plads til udfoldelse og er med til at understøtte et rigt friluftsliv og danne gode rammer for at tiltrække turister – både som landskabsforvalter og i form af spændende kulinariske oplevelser.

Byrådet ønsker at være åben over for forskellige muligheder for energiproduktion i jordbruget. Bæredygtighed bør spille en væsentlig rolle i udvikling af jordbrugets energiproduktion, herunder muligheder for at udvinde værdistoffer som f.eks. protein og vitaminer (bioraffinering) før forbrænding af restproduktet. Bæredygtighed skal også ses i forhold til landskabet, naturen og miljøet. Byrådet ser, at det biobaserede samfund kan give vækst og arbejdspladser, udvikling på landet og i byen, basis for teknologi eksport og derved generer samfundsværdi på et bæredygtigt grundlag.

Byrådet ønsker at skabe gode rammer for innovation i jordbruget og vil understøtte afprøvningen af nye miljøeffektive teknologier og teknikker gennem anmeldeordningen. For eksempel ved at informere om mulighederne i anmeldeordningen gennem afholdelse af informationsmøder, ved besøg på landbrugene osv. 

Udpegning af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug

Der skal udpeges arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på husdyrbrug større end 500 dyreenheder (DE).

Ved udpegningen af lokaliseringsområder for store husdyrbrug har Byrådet lagt vægt på at områderne:

  • skal ligge hensigtsmæssigt i forhold til det overordnede vejnet og placeringsmuligheder for biogasanlæg
  • skal være placeret i en afstand fra byzone og perspektivarealer, landsbyer, samlet bebyggelse og enkeltboliger svarende til den lugtgeneafstand, som afkastes af et kvægbrug og slagtesvinebrug på minimum 500 DE
  • skal ligge uden for fredede arealer, lavbundsarealer, kulturmiljøer og arealer inden for bygge- og beskyttelseslinjer, da de vurderes at være uforenelige med lokalisering af store husdyrbrug
  • skal kunne rumme husdyrbrug over 500 DE i forhold til natur- og miljøhensyn samt landskabsværdier

Det har vist sig vanskeligt at finde egnede placeringsmuligheder til store husdyrbrug. Den arealmæssigt mest begrænsende faktor er afstandskravet på grund af lugt til kommunens mange mindre samlede bebyggelser og spredt beliggende ejendomme i det åbne land.

Efter en samlet vurdering er der udpeget tre områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug i den nordlige del af kommunen i tilknytning til motorvejen. Disse arealer er relativt tyndt befolkede og ligger tæt på motorvejen og udpegede arealer til lokalisering af fælles biogasanlæg. Endvidere vurderes, at store bygningskomplekser vil kunne indpasses i områdets landskab. Områdets to store og ekspanderende husdyrbrug opnår herved også større sikkerhed for investering i forbindelse med eventuel udvidelse, og der kan være basis for synergi mellem produktionerne (klyngesamarbejde).

Det er vurderet at etablering af store husdyrbrug indenfor området ikke vil være i strid med grundvandsinteresser. Se nærmere i redegørelsen for lokalisering af fælles biogasanlæg og større husdyrbrug i områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD):

pdf Redegørelse_Lokalisere_fælles_biogasanlæg_og_større_husdyrbrug_i_OSD.pdf (1.5 MB)

Svendborg Kommunes redegørelse er udarbejdet i overensstemmelse med den statslige udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande. Se udmeldingen med tilhørende bilag:

pdf Statslig_udmelding_vedr_OSD_inkl_bilag.pdf (308.8 KB)

Selvom vandplanerne er aflyst på tidspunktet for revision af kommuneplanen, er den statslige udmelding om beskyttelsen af drikkevandsinteresserne, herunder retningslinje 40 og 41, fortsat gældende.

I forhold til fremtidig planlægning har Byrådet vurderet, at der indenfor en konsekvenszone omkring arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug i størst muligt omfang skal friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger for områdets husdyrbrug og deres fremtidige udviklingsmuligheder. Denne konsekvenszone sikrer at der ikke planlægges for tiltag, som potentielt kan begrænse investeringssikkerheden for landbrugserhvervet.

Konflikter mellem landbruget og omgivelserne (naboer, natur og miljø) søges minimeret

Naboer

Det er også vigtigt, at jordbruget udvikler sig i en balance i forhold til bosætningskvaliteter.

For at undgå miljøkonflikter, der kan betyde indskrænkninger i jordbrugets dispositionsmuligheder finder Byrådet, at ny bebyggelse og nye anlæg til miljøfølsomme formål i det åbne land som udgangspunkt skal respektere en afstand til driftsbygninger på mindst 300 m. Ved større husdyrhold kan en større afstand være nødvendig for at hindre specielt lugtgener. For kvægbrug med et dyrehold svarende til f.eks. 1.000 dyreenheder (DE) vil der typisk være nødvendigt med en afstand på henholdsvis 520 og 725 meter til samlet bebyggelse og byzone, mens afstanden til et slagtesvinebrug på 500 DE er 630 og 820 m. Værdifulde husdyrbrug bør i beregningen sikres udviklingsmuligheder.

Der skal sikres klare grænser mellem byerne og det åbne land.

Hensyn til miljø og natur

Retningslinjer for hensynet til den eksisterende natur, muligheder for udvikling af ny natur (naturnetværk), herunder på lavbundsarealer og i internationale naturbeskyttelsesområder er medtaget i kommuneplanens afsnit om natur.

Som led i en godkendelse af husdyrbrug anvender husdyrbrugene den bedst tilgængelige teknologi for at nedbringe husdyrbrugets påvirkning af miljø og natur som følge af ammoniakfordampning.

Definition af husdyrbrug

Et husdyrbrug er en ejendom med mere end 3 DE, dyreholdet med tilhørende stald og lignende, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner og tilhørende arealer.

Hensyn til landskabet, geologi og kulturhistorie

De nye produktionsbygninger er store og har i stigende grad karakter af industri. Samtidig bliver en række utidssvarende landbrugsbygninger overflødige. Begge aspekter kan få betydelige landskabsmæssige konsekvenser. Hertil kommer, at der ofte er ønsker om at etablere nye driftsbygninger og anlæg til husdyrproduktion uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Udflytning kan afbøde nabogener, men kan have stor indvirkning på f.eks. landskabet. Læs mere herom i afsnittet om landskab.

Ved placering af nye landbrugsbygninger og anlæg tages der hensyn til landskabelige, geologiske og kulturhistoriske interesser. Retningslinjer for de nævnte hensyn er medtaget i afsnittene om landskab, geologi og kulturarv.

Desuden skal landbrugsbygninger, der står tomme eller forfalder og som ikke er bevaringsværdige, så vidt muligt anvendes til andre erhvervsformål eller rives ned. Se afsnit om bevaringsværdige bygninger under kulturarvafsnit om feriecentre og overnatning og afsnit om erhverv.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt. Planlægning for store husdyrburg er nyt emne i planlovens kommuneplankatalog (§11a).

Der er medtaget mål, strategi og indsatser samt udpegning af "arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug" med tilhørende retningslinjer.