AFLYST
Kommuneplan 2009

Klima

Svendborg Byråd vedtog i 2013 en revideret Klima- og Energipolitik, hvis overordnede målsætninger lægger sig op ad de statslige målsætninger. Det betyder, at kommunen vil arbejde aktivt for at omstille energiforbruget til vedvarende energikilder samt nedbringe energiforbruget i kommunen, i virksomheder samt hos borgerne. Det er centralt, at der samtidig skabes så mange grønne jobs som muligt.

Svendborg Kommune skal desuden forberede sig bedst muligt på klimaændringerne, som vi ved vil medføre flere oversvømmelser både som følge af skybrud og som følge af højvande. 

For at kunne følge udviklingen bliver der hvert år udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen, som viser, hvor langt vi er med omstillingen til vedvarende energikilder. Desuden vises CO2-udledningen fra forskellige sektorer. 

Svendborg Kommune giver økonomisk støtte til Go2Green. Go2Green er et klimainitiativ, der arbejder for at skabe grønne jobs i Svendborg Kommune og en årlig målbar reduktion af CO2-belastningen.

Siden juni 2012 har Svendborg Kommune arbejdet med et innovativt energispareprojekt for kommunens egne bygninger. Projektet løber over seks år og omfatter 

  • Udarbejdelse af et optimeringskatalog med input fra en tænketank.
  • Energimærkning af hele bygningsmassen.
  • Investering i energioptimering af bygningsmassen.

Kommunen støtter også gerne private initiativer, som kan være med til at energioptimere boliger og virksomheder i kommunen. Blandt andet giver kommunen økonomisk støtte til initiativet Energilandsby 5762. Økonomisk støtte til andre aktører kan også komme på tale, så længe det sker efter en resultatorienteret model.

I forhold til kommunalt byggeri har kommunen vedtaget en strategi om, at alt nybyggeri skal opføres som lavenergibyggeri. Læs mere under energirigtigt byggeri.

Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik 2013 har følgende overordnede målsætninger: 

  • Svendborg Kommune skal vise det gode eksempel ved at sætte konkrete klima- og energimål for egne aktiviteter med henblik på at forebygge og tilpasse sig klimaændringerne.
  • Det er Svendborg Kommunes mål, at 30 % af energiforbruget til kommunens egne aktiviteter er dækket af vedvarende energikilder i 2020. Svendborg Kommunes egne aktiviteter skal være 100 % forsynet med vedvarende energi i 2040.
  • Svendborg Kommune vil understøtte borger- og virksomhedsinitiativer, der kan medvirke til at nedbringe borgere og virksomheders klimapåvirkning. 
  • Det er Svendborg Kommunes mål, at 20 % af borgere og virksomheders elforbrug er dækket af vindkraft i 2020, og at al energiforbrug er dækket af vedvarende energikilder i 2050, i overensstemmelse de statslige målsætninger.
  • Klimapolitikken skal løbende tilpasses ny viden og erfaringer, hvorved beslutningsgrundlaget for klimatilpasning i de kommende år forventes at blive stedse bedre.
 
Status

Kommuneplantillæg om klimatilpasning er vedtaget på byrådets møde den 31. marts 2015.

Ændring

Klimatilpasning er et nyt emne i kommuneplanen.