AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er byrådets mål, at Svendborg Kommune:

  • Forebygger oversvømmelser fra ekstremregn, vandløb og havet i byer og landsbyer.
  • Forebygger fremtidige oversvømmelser ved at undgå byudvikling i de områder, hvor der er størst risiko.
  • Forebygger oversvømmelse af funktioner, der er kritiske for samfundets drift såsom døgninstitutioner, sygehuse, plejecentre med tilhørende boliger, beredskab, central offentlig administration mv.
  • Forebygger oversvømmelse af vigtige infrastrukturanlæg såsom overordnede veje, jernbaner og store transformerstationer og spildevandsanlæg i samarbejde med forsyningsselskaberne.
  • Ser vandet som en ressource og ikke alene som et problem.
  • Informerer om effekterne af oversvømmelser og samarbejder med borgere og erhvervsliv om at imødegå negative konsekvenser af klimaforandringerne og udvikle innovative løsninger der giver merværdi.

Målene skal opfyldes dels med de handlinger, der er beskrevet i kommuneplanen, og dels gennem administration af kommuneplanens retningslinjer om klimatilpasning. I lokalplanlægningen og ved gennemførelsen af projekterne i spildevandsplanen kan kommunen ligeledes bidrage til at opfylde målene.  

 
Status

Kommuneplantillæg om klimatilpasning er vedtaget på byrådets møde den 31. marts 2015.

Ændring

Klimatilpasning er et nyt emne i kommuneplanen.