AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Retningslinjer for klima er fastsat i medfør af økonomiaftale mellem Regeringen og KL i Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013

Planlægning af indsatser indenfor klimatilpasning

 • Fremtidige indsatser indenfor klimatilpasning planlægges efter den viste prioritering (fokusområder). Der kan dog afviges fra prioriteringen, hvis der er vægtige argumenter herfor – såsom synergi med større byudviklings- eller anlægsprojekter.
 • Konkrete klimatilpasningsindsatser skal helhedsvurderes, med henblik på at sikre samspil mellem kloakker, vandløb, søer og hav.
 • Ved lokalplanlægning i områder med risiko for oversvømmelse skal det sikres, at ny bebyggelse ikke oversvømmes af havet ved en 100-års hændelse i 2100.
 • Ved lokalplanlægning skal det sikres at servicemålene for kloaksystemet overholdes.

Klimatilpasning ved byomdannelse og nybyggeri

 • Ved nybyggeri, renoveringer og anden byomdannelse i områder med risiko for oversvømmelse (ved havvand se kort ovenfor, ved regnvand se kort nedenfor) skal bygherren orientere sig om risikoen for oversvømmelse og søge vejledning om muligheden for at imødegå dette.
 • Regnvand fra tage og befæstede arealer skal som udgangspunkt begrænses til naturlig afstrømning ved udledning til vandløb eller sund, og vandløbenes kapacitet må ikke overskrides, jf. Miljømålsloven.
 • Overløb af regnvand og drænvand til spildevandssystemet skal begrænses mest muligt og afledning skal, så vidt muligt, adskilles fra spildevand, ud fra et bæredygtighedssynspunkt.
 • Der må ikke opføres bebyggelse eller foretages ændringer af terræn, der kan hindre vandets strømningsveje eller øge risiko for oversvømmelse på omkringliggende arealer ved kraftig nedbør, med mindre der kan udføres afværgeforanstaltninger.
 • Befæstelse af ubebyggede arealer skal begrænses mest muligt, idet der skal ske størst mulig lokal anvendelse og nedsivning af regnvand.
 • Ved befæstelse af ubebyggede arealer skal overflader så vidt muligt være gennemtrængelige (permeable), alternativt skal der indrettes LAR-løsninger til håndtering af regnvandet og tage bør om muligt udformes som grønne tage. Nye stier og veje skal desuden anlægges, så de kan anvendes til kontrolleret afstrømning af vand ved kraftig nedbør.
 • Nye byområder skal indrettes med overfladevand som et dynamisk og synligt rekreativt element.
 • Ved ændring af eksisterende områder skal brug af overfladevand som synligt rekreativt element fremmes mest muligt, eksempelvis ved åbning af eksisterende regnvandsledninger eller etablering af rekreative anlæg, der kan bruges som regnvandsbassiner ved kraftig nedbør.
 • Ved nyt byggeri og ved byfortætning anbefales det, at opsamle og genanvende regnvandet. Regnvand kan f.eks. anvendes til havevanding, toiletskyl og tøjvask.
 
Status

Kommuneplantillæg om klimatilpasning er vedtaget på byrådets møde den 31. marts 2015.

Ændring

Klimatilpasning er et nyt emne i kommuneplanen.