AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for klimainteresserne er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a.

Oversvømmelse fra havet

  • Ved udarbejdelse af lokalplaner for arealer, der er oversvømmelsestruede fra havet, skal der indføjes bestemmelser om, at bygherre skal tage hensyn til tilgængelig viden om oversvømmelsesrisici.
Havstigninger

Der foreligger vurderinger af konsekvenserne af havniveaustigninger i dette århundrede - se rapport og kort. Ved byggerier, der er i nærheden af havniveau, skal bygherre afgøre, hvilken risiko for oversvømmelse man ønsker at løbe, i forhold til det aktuelle byggeri - set på baggrund af ønsket levetid for byggeriet mm.

Oversvømmelse ifm. ekstreme regnhændelser

  • Ved udarbejdelse af lokalplaner for arealer, der er oversvømmelsestruede i forbindelse med større regnvejr, afsmeltning mm., skal der indføjes bestemmelser om, hvordan denne trussel imødegås.
Lavninger, vandløb og stormflod

Der foreligger en statslig kortlægning af lavninger, der er i risiko for at blive oversvømmet ved bl.a. større regnvejr - se her. Svendborg Kommune har pligt til at tage hensyn til denne viden, således at der ikke udlægges nye boligområder mm. på oversvømmelsestruede arealer. Hvis byggerier ikke kan flyttes et andet sted hen, skal det sikres, at afledning af vand er effektiv nok til at afhjælpe overfladevand - også under større regnvejr.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er justeret i overensstemmelse med nyt krav om planlægning i relation til oversvømmelsesrisiko og opdateret ud fra ny viden.

Målene er konkretiseret, og der er medtaget nye retningslinjer for oversvømmelsessikring af bebyggelser i forbindelse med lokalplaner. 

Temaet revideres senere som et "Klima-tillæg" til kommuneplanen bl.a. på baggrund af en ny Klima- og energipolitik. Den lovfæstede Klimatilpasningsplan vil indgå.