AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Svendborg Kommune vil sent i 2013 udgive et tillæg til kommuneplanen, hvor kommunens indsats på klima- og energiområdet beskrives i større detalje.

Klimatilpasning

Svendborg Kommune skal tilpasse sig nutidens og fremtidens klima. I praksis står kommunen, som så mange andre danske kommuner, overfor en række konkrete udfordringer.

Der optræder oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Der er såkaldte bluespots forskellige steder i kommunen, hvor der skal gøres en særlig indsats for at afhjælpe oversvømmelser. En del af disse indsatser kan udføres med udgangspunkt i spildevandsplanen 2013-2024, hvor klimatilpasning er et gennemgående tema. Derudover vil Svendborg Kommune i efteråret 2013 udarbejde en klimatilpasningsplan, der først og fremmest vil udpege hvilke områder, der er truet af oversvømmelse, og hvor de største samfundsmæssige værdier er på spil. Klimatilpasningsplanen vil samtidig indeholde oplæg til konkrete handleplaner, der kan imødegå udfordringerne.

Der optræder også oversvømmelser af de havnære områder under stormflod. Disse oversvømmelser vil formentlig blive hyppigere og større, og Svendborg Kommune skal beslutte, hvordan kommunen vil imødegå udfordringerne. Svendborg Kommune har lavet en stormflodsanalyse, (se kort her) som kan bruges til at vurdere, om et bestemt byggeri vil blive oversvømmet ved stormflod. Bygherrer, der ønsker at bygge tæt på havniveau, opfordres til at se nærmere på stormflodsanalysen, for at træffe beslutning om, hvor godt man ønsker at sikre et byggeri mod oversvømmelser fra havet. Stormflodsanalysen skal også anvendes i forbindelse med den kommunale planlægning, så vi undgår at udlægge stormflodstruede arealer til en anvendelse, der ikke tåler oversvømmelse.

I forhold til den fysiske planlægning vil Svendborg Kommune tage så mange klimahensyn som muligt. I forbindelse med lokalplaner er det nu muligt at stille specifikke klimakrav, og klimahensyn skal indgå på lige fod med andre hensyn i den fysiske planlægning. Svendborg Kommune har bl.a. implementeret disse tanker i planlægningen omkring Tankefuld. 

Bæredygtighed

Den fysiske planlægning og alt byggeri og anlægsvirksomhed skal ske i overensstemmelse med Cittaslow-principperne for bæredygtig udvikling. Alle lokalplaner skal forholde sig til disse principper, og stille de nødvendige krav til opfyldelse af bæredygtighedsprincipperne, som de er beskrevet i Cittaslow charteret og som giver muligheder for at stille krav til fravalg af miljøfarlige materialer og stoffer m.v.

I Tankefuld-området har Svendborg Kommune f.eks. stillet vidtgående krav til bæredygtighed, herunder krav om at undgå miljøskadelige materialer og produkter.

Svendborg Kommune forpligtiger sig endvidere til at arbejde for de statslige mål omkring udledning af drivhusgasser. Det betyder, at halvdelen af det traditionelle elforbrug skal være dækket af vind i 2020, at kulfyrede kraftværker og oliefyr skal være udfaset i 2030, at el- og varmeforsyningen dækkes af vedvarende energi i 2035, og at kommunen skal være fuldt forsynet med energi fra vedvarende kilder i 2050. Initiativerne frem til 2020 skal lede til en reduktion af udledningen af drivhusgasser på 35% ift. 1990.

I mange tilfælde skal der landspolitiske initiativer til for at opnå målene, men Svendborg Kommune satser bl.a. på at understøtte energirenoveringer af private husstande og småindustrier, som et eksempel på et område, hvor kommunen har en handlemulighed.

Desuden er Svendborg Kommune ved at igangsætte et "innovativt energispareprojekt", der har til formål at udvikle energibesparelserne i den kommunale bygningsmasse. Udgangspunktet er udfordrende, fordi Svendborg Kommune allerede har lavet de energibesparende tiltag, der har tilbagebetalingstider på mindre end 5 år. Det innovative energispareprojekt vil se på investeringer med en tilbagebetalingstid helt op til 12-15 år. Samtidig vil Svendborg Kommune fremover ved nybyggeri leve op til kravene for lavenergibyggeri, dvs. níveauet over gældende standard. Ved ombygninger og vedligehold skal man leve op til det niveau, der er økonomisk bæredygtigt, set i forhold til bygningens generelle stand og forventede levetid.

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Temaet er justeret i overensstemmelse med nyt krav om planlægning i relation til oversvømmelsesrisiko og opdateret ud fra ny viden.

Målene er konkretiseret, og der er medtaget nye retningslinjer for oversvømmelsessikring af bebyggelser i forbindelse med lokalplaner. 

Temaet revideres senere som et "Klima-tillæg" til kommuneplanen bl.a. på baggrund af en ny Klima- og energipolitik. Den lovfæstede Klimatilpasningsplan vil indgå.