AFLYST
Kommuneplan 2009

Golfbaner

Golfbaner er et stort aktiv for turisterhvervet og bidrager samtidig til befolkningens fritidsmuligheder. Der er i de seneste år fokuseret på golf som den folkesport, den er blevet til, men det kræver omtanke og omhyggelighed, når der skal planlægges for nye- eller udvidelse af eksisterende anlæg. Golfbaner er arealkrævende og ønskes ofte placeret i eller nær naturskønne områder. Det er vigtigt, at disse anlæg underordner sig landskabet og de naturgivne forhold.

Mål

Det er Byrådets mål, at

 • der skal være gode muligheder for at dyrke golfsport for både øvede og uøvede.
 • der ved udlæg af areal til nye golfbaneanlæg tages særlige hensyn til naturbeskyttelsesinteresser, grundvandsinteresser og at eksisterende bygningsmasse bør anvendes til klub- og driftsfaciliteter for at undgå spredt bebyggelse i det åbne land.
 • nyudlæg til golfbaner bør ske på baggrund af behovsanalyser, der bygger på eksisterende kapacitet og forventet medlemstilgang.

Baggrund

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommunalplanlægningen - 2017.

Det er blandt andet statens mål, at:

 • Mulighederne for at dyrke friluftslivet øges ved at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning så velfærd, sundhed og livskvalitet forbedres.
 • Sikre, den rigtige balance mellem turisme og natur- og landskabsværdier.
 • Forbedre mulighederne for vækst i dansk turisme og udnytte de danske styrker inden for naturoplevelser og bæredygtig turisme.
 • Skabe grobund for en styrket lokal og regional erhvervsudvikling gennem turisme og oplevelsesøkonomi.

Staten stiller som krav til den kommunale planlægning, at

 • Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaver og andre rekreative områder. Retningslinjen skal fastsætte rammerne for de krav, kommunerne stiller til placering af de forskellige fritidsformål, samt sikre at golfbaner placeres i overensstemmelse med den aftale miljøministeren i juni 2005 indgik med Dansk Golf Union og KL om lokalisering af golfbaner.

Golfbaner i Svendborg Kommune

Kommuneplanen indeholder udpegning af følgende golfbaner:

 • Svendborg Golf Klub - eksisterende 9 + 18 hullers baneanlæg
 • Gudme Pay & Play - eksisterende 9 hullers baneanlæg
 • Broholm Golf Club - planlagt arealudlæg for et 9 + 18 hullers baneanlæg

Strategi og indsats

Der forventes ikke umiddelbart at være behov for nye golfbaneanlæg udover den planlagte Broholm Golf Club, som endnu ikke er etableret.

Retningslinjer

Planlægning for golfbaner

 • Nyudlæg til golfbaner skal ske på baggrund af behovsanalyser, der bygger på eksisterende kapacitet og forventet medlemstilgang.
 • Der kan planlægges for nye baneanlæg, såfremt dette ikke strider mod nationale og regionale interesser samt internationale naturbeskyttelsesinteresser.
 • Som udgangspunkt kan der ikke planlægges for nye baneanlæg indenfor kystnærhedszonen.
 • Ved etablering af nye golfbaner og ved udvidelse af bestående golfbaner skal der tages hensyn til grundvandsinteresserne.
 • Anlæggene skal udformes sådan at der skabes gode/forbedrede levesteder for vilde planter og dyr, og således at der sikres gode adgangsmuligheder for offentligheden.
 • Klubhus og andre funktioner skal så vidt muligt indrettes i eksisterende bygningsmasse.
 • Ferie og helårsbebyggelse m.v. i tilknytning til sådanne golfbaner kan kun finde sted i tilknytning til afgrænsede byer og såfremt en samlet planlægningsmæssig vurdering godtgør at internationale natur- og kulturmiljøbeskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er ingen ændringer i udpegninger. Der er suppleret med retningslinje om, at nyudlæg til golfbaner skal ske på baggrund af behovsanalyser.