AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

I henhold til Planloven § 11 a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til fritidsformål. 

Området reguleres af Folkeoplysningsloven samt Svendborg Kommunes Børn- og Ungepolitik, Sundhedspolitik, Bevægelsespolitik og Idrætspolitik og omfatter alle aldersgrupper, men med hovedvægten på børn og unge. Fritidsundervisning for voksne er organiseret i foreninger og oplysningsforbund.

Herudover sikres og reguleres offentlighedens adgang til strande, skove, markveje, udyrkede arealer m.m. af Naturbeskyttelsesloven.

Kommunen yder støtte til aktiviteter i forbindelse med :

 • Idræts- og foreningsliv
 • Ungdomsskoler ( 14-18 årige)
 • Fritids- og ungdomsklubber ( 10-18 årige)
 • Voksenundervisning
 • Musikskolen

Herudover står kommunen for administrationen og driften af:

 • Høje Bøge Stadion
 • L 94 stadion (Landsstævnestadion)
 • Svendborg Svømmeland
 • Kommunale svømmehaller
 • Kommunale idrætshaller og - udendørs fritidsanlæg
 • Kommunale foreningshuse
 • Rekreative områder ved Christiansminde, Naturlegepladsen og Krøyers Haver

Gennem en aktiv rådgivning til og sparring med foreningerne synliggøres de krav og indfries de forventninger, som Svendborg Kommune og foreningerne har til hinanden. Indsatsen sker først og fremmest gennem deltagere, trænere, ledere og undervisere. 

Sundt at bevæge sig 

Det sunde liv er udpeget som ét af byrådets indsatsområder. Svendborg Kommunes sundhedspolitiske vision er, at Svendborg skal være kendt som en Sund Kommune. Det skal være et fælles anliggende hvor alle arbejder for at fremme sundheden, både den enkelte og fællesskabet. 

Bevægelsespolitikken sætter fokus på, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive. Målet er, at børn i Svendborg Kommune følger de officielle anbefalinger og bevæger sig minimum 60 minutter om dagen. Det er en langsigtet opgave, som skal løses i et samarbejde mellem Svendborg Kommune, uddannelsesinstitutionerne, de frivillige foreninger og forældrene. Initiativer og ideer igangsættes i samarbejde mellem foreninger, dagtilbud og skoler/SFO. 

I idrættens førertrøje 

Svendborg Kommune har et meget bredt funderet idrætsliv, der sikrer hverdagens fysiske udfoldelser. Samtidig findes en sportsevent- og projektkultur, der sikrer koblinger mellem bevægelse, motion, idræt og sport til områderne: forebyggelse og sundhed, uddannelse og videndeling og oplevelsesøkonomi.

Begreber

Den uorganiserede/selvforvaltede idræt dækker primært over motion og friluftsaktiviteter (til lands og vands). Organiseret idræt dækker over foreningsidræt organiseret gennem klubber, ungdomsskole, oplysningsforbund, idræt i dagtilbud til børn og folkeskoler. Herudover er der den kommercielle sport og idræt, som selvstændig kategori.

Svendborg Kommune har i 2007 i tæt samarbejde med foreningslivet udarbejdet en idrætspolitik med visionen om, at Svendborg Kommune er rollemodel for andre kommuner målt på evnen til at favne og give kvalitative tilbud til alle, der ønsker at dyrke idræt på såvel motions- som eliteplan. Desuden skal der skabes grobund for, at alle former for bevægelse gøres attraktive og tilgængelige for alle borgere. Idrættens potentiale skal udnyttes til sundhedsfremme, oplevelsessfæren og til at skabe samfundsmæssig værdi og positiv regional udvikling.  I 2007 blev Svendborg Kommune udpeget som Team Danmark elitekommune og kåret til Årets Idrætskommune 2008 af Danmarks Idrætsforbund. I samarbejde med Team Danmark fik syv folkeskoler fra 2008 status af idrætsskoler med ekstra lektioner i idræt. Efter et succesfuld forløb er alle folkeskoler fra august 2012 blevet idrætsskoler. 

Friluftsliv giver velvære og læring  

Friluftsliv kan være mange ting - lige fra kørsel på mountainbikes over jagt til bare at gå en tur eller fordybe sig i naturens undere. Kendskab til omfanget af friluftslivet og brugernes ønsker er vigtigt for at sikre et afbalanceret samspil mellem de forskellige interesser og mellem benyttelse og beskyttelse. Undersøgelsen "Danskernes brug af grønne områder i et sundhedsperspektiv" viser, at friluftsliv i grønne omgivelser har stor betydning for det fysiske og psykiske velbefindende. Især er almindelige gå- og cykelture i grønne områder og bolignære udeaktiviteter de mest populære aktiviteter. Det er naturoplevelser i sig selv, som motiverer de fleste til at være ude. Folk tager ud for at nyde landskabet og for at stresse af. Spørger man folk om, i hvilke "landskaber" de føler sig bedst tilpas, svarer omkring 70 % af befolkningen henholdsvis hav og strand, egen have/fælles gårdanlæg og i skoven. 

Naturoplevelser motiverer til videre læring om naturens sammenhænge. Samtidig er der et stigende marked for naturen som oplevelsesrum for både traditionelle friluftsaktiviteter og nye typer som rollespil, træklatring, mountainbiking osv.  

Naturbeskyttelsesloven sikrer borgernes ret til at færdes i offentlige skove og til at færdes ad eksisterende skov- og markveje og langs stranden på visse betingelser i forhold til den private ejendomsret.

Fra statslig side er der tilkendegivet interesse for at øge velfærd, sundhed og livskvalitet ved at forbedre befolkningens muligheder for friluftsliv. Målet er, at friluftslivet skal integreres i den fysiske planlægning under hensyntagen til natur-, landskabs- og kulturmiljøværdier.

De fysiske rammer for friluftslivet som rekreative interesser er beskrevet nærmere i kommuneplanen under temaet Natur. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.