AFLYST
Kommuneplan 2009

Idræt, fritid og friluftsliv

Idræt, fritid og friluftsliv i kommuneplanen omfatter aktiviteter og anlæg, som især retter sig mod borgerens fritidsliv i foreningsregi og den rekreative benyttelse af natur, landskaber og byrum.

Behov for bevægelse og naturoplevelser 

Forskning og praksis viser, at motion, samvær med andre i fælles fritidsinteresser og friluftsliv er med til at øge sundhed, velvære, livskvalitet og læring. Den moderne livsstil er ofte præget af arbejdspres, mange stillestående arbejdsfunktioner og fritidsbeskæftigelser og flere overvægtige i befolkningen. Det har øget efterspørgslen og behov for, at der også fra samfundets side sættes ind for at inspirere og motivere til bevægelse og 'afkoblende' naturoplevelser. Det stiller samtidig øgede krav til indpasning af disse aktiviteter i vores byområder og i det omgivende åbne land og vand. 

Svendborg har rige potentialer 

I Svendborg-området er der en lang tradition for idræt og sport - både gennem foreningslivet og under uorganiserede former. De rige naturgivne herlighedsværdier i Øhavet gør, at både borgerne og besøgende efterspørger gode rammer for friluftsoplevelser især inden for de kystnære områder med maritime aktiviteter. Indsatsen på idræts-, fritids- og friluftsområdet er samtidig med til at skabe attraktive rammer for bosætning, uddannelsesinstitutioner og turisterhvervet. 

Arealer til fritidsliv i by og land

Kommunen har kompetencen til at udpege og afgrænse arealer både i byerne og i det åbne land, og der skal skabes sammenhæng mellem aktiviteterne i landzonen og byzonen. Kommunerne har heri et dobbeltansvar, idet hensynene til både benyttelse og beskyttelse skal afvejes i kommuneplanen.

Inden for Idræt, fritid og friluftsliv er der specifikke planmæssige bestemmelser for: 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.