AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet vil fremme målene på idræts, fritids- og friluftsområdet og styrke bosætning, uddannelsesliv og turisme ved at sætte fokus på streetsport i byområder og overgangsarealer og sikre tilstrækkelige bynære arealer for både den organiserede og uorganiserede sportsudøvelse. Endvidere skal der udbygges adgangsmuligheder til skov-, natur og kyststrækninger i det åbne land i form af gang-, cykel- og ridestier og bedre faciliteter. Svendborgs stærke profil på idrætsområdet skal fastholdes. Handicappede skal tilgodeses med et alsidigt udbud af muligheder på området. 

Byrådet vil skærpe den fritids- og friluftspolitiske indsats i dialog med de relevante institutioner, interesseorganisationer, lodsejere og brugere og med særligt fokus på de unge og børnefamilierne, så Svendborg Kommune bliver endnu bedre til at fastholde og tiltrække disse grupper.

Svendborg Kommune arbejder ud fra et bærende princip om frivillighed ved gennemførelse af friluftsprojekter. Lodsejernes interesse i at medvirke er af stor betydning for, hvor projekter kan gennemføres.  

Byrådet vil arbejde for: 

  • Sikring af eksisterende - og udlæg af nye - arealer til baneanlæg og etablering af bevægelsesområder for organiseret og selvforvaltende sport og idræt. 
  • Kortlægning og analyse af arealbehov til sports- og friluftsaktiviteter.
  • Etablering af flere bynære rekreative områder herunder innovative streetsport områder, mere bynær skovrejsning, stisystemer i hele kommunen, så den daglige motion kan være en integreret del af de tilbud, som kommunens forvaltninger og institutioner kan tilbyde sine borgere og brugere. 
  • Idrætsfaciliteter i forbindelse med nybygning af institutions- og skolebyggeri. 
  • Forbedret adgang til naturen og især kyststrækninger med gang-, cykle- og ridestier samt opholds- og aktivitetssteder.
  • At sikre søsporten gode havnefaciliteter og med fokus på isætningsfaciliteter for havkajakker og andre småbåde.

 Se også afsnit om rekreative interesser om udarbejdelse af plan for udvikling af natur og friluftsliv. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Der er dog foretaget enkelte opdateringer og ændringer af redaktionel og sproglig karakter.