AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Ved lystbådehavne forstås havneanlæg for lystbåde, hvortil der på land er knyttet faciliteter til parkering, vinteroplæg samt skibshandel, kiosk, toilet og badefaciliteter mm.

Bådehavne ligner lystbådehavnene men er typisk ikke så rigt udstyrede, og i nederste ende af skalaen er jollehavne, som ikke rummer kølbåde og er uden faciliteter udover toilet og beskedne parkeringsmuligheder.

Statslige interesser i kommuneplanlægningen

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013. De statslige mål og krav, som kan relateres til lystbådehavne, fremgår af oversigtens kapitel 6.1 om Friluftsliv, 6.2 om Turisme og ferie- og fritidsanlæg og 8.8 om Kystnærhedszonen.

Det er bl.a. Miljøministeriets mål: 

 • Mulighederne for at dyrke friluftslivet øges ved at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning så velfærd, sundhed og livskvalitet forbedres.
 • Sikre den rigtige balance mellem turisme og natur- og landskabsværdier.
 • Forbedre mulighederne for vækst i dansk turisme og udnytte de danske styrker inden for naturoplevelser og bæredygtig turisme.
 • Skabe grobund for en styrket lokal og regional erhvervsudvikling gennem turisme og oplevelsesøkonomi.
 • Bevare de åbne danske kyster, så de fortsat kan udgøre landskabelige helheder, hvor natur- og landskabsværdierne har høj prioritet. Det er samtidig hensigten, at områderne kan bruges til velbegrundede, oftest rekreative formål.
 • Friholde de åbne, ubebyggede kystområder samtidig med, at anlæg og bebyggelse, der kræver kystnær beliggenhed, kan indpasses, og de kystnære byer fortsat kan udvikles.
 • Udviklingen inden for kystnærhedszonen sker ved, at byudvikling drejes væk fra kysten og ikke foregår langs kysten, så sammenhængende, ubebyggede kyststrækninger ikke opsplittes.
 • Nye byggerier indpasses, hvor de ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet samt øger behovet for kystbeskyttelse.

Det er et krav til den kommunale planlægning, at nye lystbådehavne ikke må placeres i det åbne kystlandskab.  Formålet hermed er at friholde de åbne kyster. Nye anlæg må derfor ikke placeres som enkeltanlæg, der opsplitter  bebyggede kyststrækninger. Planlægning for lystbådehavne skal tage udgangspunkt i en vurdering af den eksisterende kapacitet i de nærmeste lystbådehavne og mulighederne for at udnytte arealer i forbindelse  med eisterende trafikhavne.

Særligt feriested med potentialer indenfor lystsejlads

Dansk turisme- og oplevelseserhverv har et stort uudnyttet potentiale for kvalitetsudvikling og vækst og specielt indenfor kystturisme. I den sammenhæng er Svendborg af Erhvervs- og Vækstministeriet og danske regioner udpeget som et af 20 Særlige Feriesteder i Danmark. Svendborg er valgt som centrum for Det Sydfynske Øhav, fordi området udgør et stort opland af lystsejlere og har en kritisk masse og international appel for dette segment.

Lystbådehavne i Svendborg Kommune

Kapaciteten af faste bådpladser er i dag samlet set i offentlige og private havne og ved broerne estimeret til ca. 1500. Heraf ca. 1300 pladser i lystbådehavnene, 150 ved broer i sundet samt 50 på øerne. Herudover er der et antal gæstepladser i ø-havnene.

Kommunale lystbådehavne:

 • Lundeborg Lystbådehavn
 • Rantzausminde Lystbådehavn
 • Svendborg Lystbådehavn
 • Svendborg Havn

Kommunale ø-havne:

 • Drejø Havn
 • Hjortø Havn
 • Skarø Havn

Private lystbådehavne:

 • Ballen Lystbådehavn
 • Drejø Gammel Havn
 • Gambøt Lystbådehavn
 • Lundeborg Havn - (Lysthavn og fiskeri)
 • Svendborg Sund Marina
 • Troense Havn
 • Thurøbund Værfts Lystbådehavn
 • Vesterrøn Havn
 • Vindeby Lystbådehavn
 • Vemmenæs Bådehavn

Kommunale broanlæg:

 • Christiansminde Broen
 • Tuxensvej
 • Vindebyøre Broen
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Tal for eksisterende bådepladser er opjusteret til rette antal. Der er suppleret med indsats om at skaffe bådpladser for store lystbåde. Retningslinjerne er videreført.