AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning

I henhold til Planlovens § 11a er det et statslig krav, at kommuneplanen skal indeholde retningslinier for beliggenheden af arealer til fritidsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder.

I henhold til Planlovens § 11a skal kommuneplanen indeholde retningslinier for arealanvendelsen i kystnærhedszonen.

Fortolkningsbidrag

Lystbådehavne, både- og jollehavne er omfattet af retningslinjerne, men ikke broanlæg. Ved opfyldning på søterritoriet kræves særskilt tilladelse fra Kystdirektoratet.

Etablering og udvidelse af lystbådeanlæg

  • Nyanlæg og udvidelse af lystbådehavnene kan finde sted inden for kommuneplanens udpegede turistcentre og såfremt nationale og internationale naturbeskyttelsesinteresser eller andre tungtvejende interesser ikke tilsidesættes.
  • Der kan på baggrund af særlig planlægningsmæssig begrundelse etableres enkelte nye både- og rampeanlæg på kysten, med henblik på at udbygge tilgængeligheden til natur- og maritime områder.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Tal for eksisterende bådepladser er opjusteret til rette antal. Der er suppleret med indsats om at skaffe bådpladser for store lystbåde. Retningslinjerne er videreført.