AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Svendborg skal være et attraktivt sted at bo og være turist. Svendborgs omdømme er i høj grad knyttet til det maritime, og det maritime er et af de vigtigste udgangspunkter for at markere Svendborg Kommune i den fremtidige konkurrence om tilvækst af borgere, erhvervsliv og turister. Oplevelsesøkonomien skal i stor udstrækning bygges op omkring det maritime element.

Det er derfor af største vigtighed at sikre veldrevene havne, hvor borgerne har mulighed for at opnå en bådplads og hvor lystsejlerturismens ønsker og behov imødekommes. Antal, størrelse og placering af bådpladser skal tilpasses efterspørgslen. Byrådet vil arbejde for at fastholde og udbygge havnekapaciteten, og hvor der også er bedre muligheder for at store lystbåde kan lægge til, blandt andet i forbindelse med Svendborg Havn. For alle kommunale lystbådehavne gælder, at det skal tilstræbes, at havnene fremstår velpassede, præsentable og indeholder moderne og tidssvarende faciliteter, og at der er vinteropbevaringspladser for havnenes faste bådpladslejere.

For de mindre både, kajakker og kanoer knyttet til det organiserede og uorganiserede fritidsliv er det vigtigt at sikre isætningsramper og -broer både i byerne, men også enkelte nye steder langs kysten i sammenhæng med veje, stier og parkeringspladser. Isætningsramper kan være et redskab til at øge adgangen til havet men også indirekte at lede aktiviteterne der hen hvor naturen er mere robust. I Kommuneplanens afsnit om Bade- og bådebroer er der udpeget nye zoner, hvor der efter specificerede retningslinjer og på en række vilkår kan gives tilladelse til en offentlig tilgængelig badebro med mulighed for kajakfaciliteter.

Svendborg er udpeget som Særligt Feriested, og det må forventes, at der i forlængelse af en ny turismepotentialeplan - udarbejdes forventet ultimo 2013 - vil blive formuleret og igangsat specifikke indsatser til udvikling af lystsejlerturismen, herunder afklaringer af det fremtidige behov for og lokalisering af nye bådepladser.

Særligt for øerne

Ø-havnene er livsnerven på de tre småøer Hjortholm, Skarø og Drejø. Det er derfor af allerstørste betydningen, at færgelejerne holdes i forsvarlig stand. Bassinerne for lystbåde skal kunne tjene som faste bådepladser for øernes beboere og fritidshusejer samt som gæstepladser for øernes besøgende. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført. Tal for eksisterende bådepladser er opjusteret til rette antal. Der er suppleret med indsats om at skaffe bådpladser for store lystbåde. Retningslinjerne er videreført.