AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Sejlads på søer og vandløb

Sejlads på søer og mølledamme er normalt forbeholdt bredejerne.

På Ollerup Sø kan man i begrænset omfang få lov til at sejle med båd uden motor, hvor Svendborg Kommune er bredejer. Tilladelse skal søges hos Svendborg Kommune. Af hensyn til fugle- og dyrelivet gives der ikke tilladelse til sejlads i perioden 1. marts - 15. juli.

Det er ikke tilladt at sejle på offentlige vandløb i Svendborg Kommune af hensyn til fugleliv og laksefiskenes muligheder for at gyde. Det fremgår af vandløbsregulativerne. Undtaget er dog de yderste 68 meter af Vejstrup Å og de yderste 200 meter af Syltemade Å, hvor der må sejles i båd uden motor.

Sejlads på havet

På havet (søterritoriet) kan alle færdes frit med få undtagelser. 

Naturen i Danmark er generelt robust over for færdsel og ophold, men nogle steder kræves særlige hensyn. Især ynglende og rastende kystfugle er sårbare over for menneskelige aktiviteter. Det drejer sig f.eks. om kystfuglenes ynglelokaliteter samt fødesøgningsområder og "fælde-områder" i Det Sydfynske Øhav, hvor væksten i søsport på lavt vand giver forstyrrelser. Dette beskrives nærmere i afsnit om rekreative interesser.

Havområder med reguleringer af færdslen

Langs kysten og i Svendborg Sund er sejlads med motorbåde, herunde vandscootere og jetski og brætsejlads reguleret i medfør af politiets reglement for sejlads. I en zone på 300 meter fra kysten og i Svendborg Sund må der maksimalt sejles med en hastighed på 5 knob. Der er flere regler, ligesom der også er undtagelser.

I Det Sydfynske Øhav er der - efter reglerne i Jagtloven - oprettet Sydfynske Øhav Vildtreservat. I området er der jagtbegrænsninger og forbud mod brætsejlads i forskelligt omfang i zoner ud fra et kerneområde syd for Tåsinge. I yngleperioden fra den 1. marts til den 15. juli er der også forbud mod færdsel på udvalgte ynglelokaliteter, typisk holme, øer og odder. Det gælder for Skarø Odde, Halen på Hjortø, den nordlige del af Hjelmshoved, samt de to holme Mejlholm og Odden beliggende mellem Hjortø og Skovballe på Tåsinge samt på Lille Odde ved Thurø Rev. På Monnet er der via en fredning fastsat et færdselsforbud fra 15. marts til 1. juli. 

Desuden henstilles der (i medfør af Naturbeskyttelsesloven) til, at der i samme periode ikke færdes mennesker på Mejlhoved Odde (Drejø) og Kalveodde (Skarø). 

På lokaliteterne er der henholdsvis opstillet skilte med adgang forbudt og henstillingsskilte, som opfordrer til ikke at færdes på området i ynglesæsonen.

Sejlads med vandscootere mv. er generelt reguleret

Miljøministeriet har fastsat regler for sejlads med vandscootere, jetski mv. i bekendtgørelse nr. 23 af 6 januar 2012 om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere mv. Hovedreglen er, at sejlads kun er tilladt uden for en zone på 300 meter fra kysten. For at komme ud hvor der må sejles, er det tilladt at sejle gennem denne zone, men det skal ske vinkelret på kysten og med max. 5 knob i timen. Det er forbudt at sejle inden for Natura 2000-områder, i vildtreservater og fredede områder. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra til særlige arrangementer.

Ud for kommunens badeområder må der - i følge politiets reglement for sejlads - slet ikke sejles med vandscootere og jetski.

 

Oversigtskort over muligheder for sejlads med vandscootere mv.

Kortet kan hentes her:  vandscooter.pdf (7.8 MB)

Sejlads med vandscootere og lignende er problematiske på grund af støj og høje hastigheder i forhold til f.eks. naturinteresser, badestrande og beboelse tæt på havet som ved Svendborg Sund og resten af Det Sydfynske Øhav. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført.

Data og henvisninger til lovgivning er opdateret, herunder nye regler for sejlads med vandscootere mv. Retningslinjen er sproglig justeret i forhold til de nye regler.