AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • befolkningen sikres god adgang til sejlads på havområdet, hvor det kan ske på en bæredygtig måde, så naturværdierne ikke forringes.
  • kystvandene ved Svendborg Kommune så vidt muligt forbeholdes rekreative anvendelser, der ikke er til væsentlig ulempe for andre eller for naturværdierne i kystområderne.
  • vandløb så vidt muligt friholdes for sejlads.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført.

Data og henvisninger til lovgivning er opdateret, herunder nye regler for sejlads med vandscootere mv. Retningslinjen er sproglig justeret i forhold til de nye regler.