AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a, stk. 1.

 Støjende fritidsaktiviteter i kystområder

  • Ved ønsker om udlæg af arealer til støjende rekreative formål eller dispensation til støjende aktiviteter, som for eksempel sejlads med vandscootere og jetski, skal varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn, såvel i forhold til boliger som i forhold til andre rekreative aktiviteter m.v. samt varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresser tillægges afgørende betydning ved afvejningen af interesser.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i al væsentlighed videreført.

Data og henvisninger til lovgivning er opdateret, herunder nye regler for sejlads med vandscootere mv. Retningslinjen er sproglig justeret i forhold til de nye regler.