AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Kommuneplanen fastlægger retningslinier for placering af arealer til støjende fritidsanlæg. Støjende fritidsanlæg er motorsportsbaner, skydebaner og lignende.

I Svendborg Kommune er de største klubber inden for denne kategori følgende (opdateret 2009):

  • Rødskebølle Skyttecenter
  • Tved Skyttekreds
  • Lunde S.G. & I (skytteafdeling)
  • Motorcykelklubben Svendborg (motocross)
  • Svendborg RC Klub (motorcykler/modelbiler)
  • Thurø Vandskiklub

Statslige interesser i kommuneplanlægningen 

De statslige interesser i kommueplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013, Miljøministeriet 2011. Det fremgår af oversigtens kapitel 3.09 Fritidsformål, at Miljøministeriets mål er at integrere friluftsliv i den samlede fysiske planlægning og at øge velfærd, sundhed og livskvalitet ved at forbedre mulighederne for friluftsliv.

I henhold til Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 9 skal kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenheden af arealer til fritidsformål.

Problemstillingen er støj

De støjende fritidsaktiviteter er primært aktiviteter knyttet til motorsport- og skydebaneanlæg på landjorden og til vands i form af vandscootere og jetski. Hovedproblemstillingen for aktiviteter af denne type er, at de udsender støj som i visse tilfælde kan medfører gener for omgivelserne. 

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende støjkrav i forhold til nærmeste støjfølsomme anvendelse (boliger, institutioner mm.), hvilket oftest betyder at der skal gøres en særlig indsats med afskærmning mellem støjkilden og den støjfølsom anvendelse.

Forhold om vandscootere og jetski er medtaget i afsnit om sejlads under anvendelse af vandområder og grundvand.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.