AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgivning
I henhold til Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 9 skal kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenheden af arealer til fritidsformål.
I henhold til Planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 8 skal kommuneplanen indeholde retningslinier, der sikrer, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

I henhold til Planlovens § 11 a, stk. 1 skal kommuneplanen indeholde retningslinier for beliggenheden af arealer til fritidsformål.

I henhold til Planlovens § 11 a, stk. 1 skal kommuneplanen indeholde retningslinier, der sikrer, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Placering af støjende fritidsaktiviteter

  • Nye skyde- og motorbaner kan som hovedregel kun etableres, såfremt der ved en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, f.eks. i forbindelse, med sammenlægninger og/eller flytninger af anlæg. Endvidere kan nyanlæg finde sted, såfremt særlige lokale eller kapacitetsmæssige forhold taler herfor.
  • Ved udlæg til nye støjende rekreative formål skal varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn i forhold til boliger, andre rekreative aktiviteter samt varetagelsen af naturbeskyttelseshensyn tillægges afgørende betydning ved afvejningen af interesser,
  • Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for dokumenterede støjkonsekvensområder eller inden for de tilnærmede konsekvensområder med mindre Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.
Fortolkningsbidrag

Miljøstyrelsens vejledende krav kan udtrykkes som nedenstående planlægningsafstande:

Banetype  Afstand til støjfølsom arealanvendelse
Flugtskydebane  1,7 km
Riffelskydebane   3,6 km
Udendørs salonriffelbane  0,7 km
Pistolskydebane  1,3 km
Motorsportsbane   1,5 km

Du kan læse mere om Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj her.

Ved fritidsflyvning forstås flyvning uden erhvervsmæssig karakter f. eks faldskærmsflyvning, kunstflyvning, svæveflyvning, flyvning med ultralette fly, udflugtsflyvning og skoleflyvning.

På kortet over støjende anlæg angives beregnede støjkonsekvensområder for de eksisterende anlæg. Planlagte anlæg angives med "konsekvens-cirkler" med radius afhængig af ovenstående banetype.  

Støjende fritidsaktiviteter i kystområder

Retningslinjer om støjende fritidsaktiviteter i kystområder som f.eks. vandscootere og jetski er medtaget i afsnit om sejlads.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.