AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet ønsker at skyde- og motorsporten og øvrige støjende aktiviteter skal have så gode forhold som muligt samtidig med at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav overholdes. Byrådet finder endvidere, at støjende anlæg i lighed med andre anlæg i det åbne land skal respektere beskyttede landskaber, natur og kulturmiljøer som ligger i kommuneplanen og naturbeskyttelseslovgivningen.

Der skal derfor satses på en mere effektiv anvendelse af eksisterende anlæg og ved samlokalisering af forskellige støjende aktiviteter. Endvidere skal nabokonflikter forebygges i kommune- og lokalplanlægningen, når der planlægges for nye arealudlæg og nærhed til støjfølsom anvendelse.

Svendborg Kommune vil bidrage positivt med den nødvendige planlægning og miljøgodkendelse, når egnede arealer foreligger til erstatning for den nedlagte flugtskydebane.

Forhold om vandscootere og jetski er medtaget i afsnit om sejlads under anvendelse af vandområder og grundvand.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er videreført uden ændringer.