AFLYST
Kommuneplan 2009

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • sikre, at der tages hensyn til fortidsminder og kulturarvsarealer i planlægningen, herunder arkæologiske fund i de udpegede kulturarvsarealer,
  • fredede fortidsminder på kommunal og privat ejendom plejes og vedligeholdes, så de kan ses, opleves og bevares for fremtiden,
  • sikre, at områderne omkring kirkerne friholdes for bebyggelse, anlæg og beplantning, der kan forstyrre oplevelsen af kirken i forhold til det åbne land og landsbyer,
  • sikre kirkernes placering som markante kendingsmærker.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og videreføres. For fortidsmindernes vedkommende er begrebet "Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder" afløst af begrebet "Kulturarvsarealer".