AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for kulturhistoriske interesser er fastsat i medfør af Planlovens § 11a. 

Kulturarvsarealer

  • Inden for kulturarvsarealerne kan der alene meddeles tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt:
    • der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang
    • de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes
  • Inden for kulturarvsarealerne kan tilladelse til vandindvinding, der medfører sænkning af vandstanden i søer, moser og kilder med særlige kulturhistoriske/arkæologiske beskyttelsesinteresser normalt ikke meddeles.

Kirkebeskyttelsesområder

  • Inden for de viste kirkebeskyttelsesområder kan der kun etableres bebyggelse og anlæg m.v., såfremt dette ikke påvirker udsigten til og fra kirkerne væsentligt.
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og videreføres. For fortidsmindernes vedkommende er begrebet "Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder" afløst af begrebet "Kulturarvsarealer".