AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Kulturarven fra forhistorisk tid og kirkerne rummer stærke oplevelsesværdier til at sætte nutiden i perspektiv.

Beskyttelse af fortidsminder

Inden for 100 meter af fredede fortidsminder gælder der en streng beskyttelse hvor byggeri, plantning og gravearbejde bør undgås og kræver dispensation fra Kommunen.

Selv om fortidsminderne og deres nærmeste omgivelser er fredede, er de ikke sikrede mod forfald som følge af f.eks. tilgroning med træer. Fortidsminderne kræver ofte restaurering og vedligeholdelse/pleje.

Svendborg Kommune plejer ud over egne fortidsminder også udvalgte fredede fortidsminder på private arealer. Plejen sker dels for at sikre de arkæologiske forekomster, dels for at sikre offentligheden adgang og oplevelse af fortidsminderne i landskabet. Byrådet ønsker, at der udføres en hensigtsmæssig naturpleje af de fredede fortidsminder, så de bevares bedst muligt, og så de fremtræder synligt i landskabet.

Kirkebeskyttelse

Ved mange af landsbykirkerne er der åbne kiler, hvor man kan se kirkerne fra omgivelserne (kirkeindsigtsområder), og hvor der ofte er gode muligheder for at opleve landskabet fra kirken. Byrådet finder, at der skal lægges særlig stor vægt på at bevare de åbne kiler af hensyn til oplevelsen af kirken fra det åbne land.

For en del kirker er der særlige kirkeindsigtsområder der skal sikre indsynet til kirken. Nybyggeri, anlæg og beplantning, skal placeres og udformes, så kirken og dens nære omgivelser ikke skæmmes.

Ud over kirkeindsigtsområderne er der visse steder andre beskyttelsesbestemmelser. Det kan være kirkebyggelinjer og konkrete omgivelsesfredninger. 

Fredningssager

Fredningsnævnet er myndighed inden for Exner-fredningerne (kirkeomgivelsesfredninger). Ved behandling af ansøgninger om bebyggelse, anlæg mv. inden for Exnerfredningerne vil kommunen afklare eventuelle konflikter i sagen, inden denne videresendes til behandling i Fredningsnævnet.

Formidling

Varetagelsen af kulturhistoriske hensyn er i vidt omfang afhængig af viden om de forskellige kulturspor i landskabet. Derfor kan formidling af kulturhistorien være et værdifuldt instrument i beskyttelsen af værdierne. Svendborg Kommune vil sammen med Svendborg Museum og Arkæologi Sydfyn, Øhavsmuseet skabe en stærkere bevidsthed om kulturværdier og deres elementer gennem en øget formidling.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er opdateret og videreføres. For fortidsmindernes vedkommende er begrebet "Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder" afløst af begrebet "Kulturarvsarealer".