AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet ønsker at arbejde for at sikre, synliggøre og bygge videre på kulturarven som en ressource, der kan medvirke positivt til at skabe lokal udvikling. Svendborg Kommune er et område, der er rig på historie og med levende traditioner blandt andet omkring det maritime miljø og højskolerne. Kulturarven skal bruges aktivt som bidrag til at tiltrække borgere, understøtte erhvervsudvikling, tiltrække turister og skabe identitet.

Procedurer og planlægning

Kulturmiljøbeskrivelserne i kommuneplanen er en vidensbank, der kan anvendes i forskellige sammenhænge og både i sagsbehandling, planlægning og projekter. Blandt opfølgende tiltag kan være udarbejdelse af lokalplaner med bevaringsbestemmelser og kommunikation for at udbrede oplysning og engagement for kulturværdierne. I planperioden vil der blive udarbejdet en prioriteret handleplan for opfølgende kulturarvsplanlægning. Byrådet ønsker at sætte fokus på mulighed for synergi mellem kulturarven og andre vækstpotentialer i kommunen eksempelvis i planlægning for friluftsliv og kulturudvikling samt udmøntning af turismestrategier i samarbejde med Naturturisme, Udvikling Fyn og lokale turismeaktører.

Kulturmiljøer vi endnu ikke kender

Der findes også andre kulturmiljøer i kommunen end dem, der er udpeget som bevaringsværdige i kommuneplan 2013. Kultursynet ændrer sig med tiden og det, der er ikke virker så interessant i dag, bliver måske interessant i morgen. Derfor vil Svendborg Kommune også fremover være opmærksomme på sammenhænge, der endnu ikke er erkendt som et kulturmiljø, og som på sigt kan være vigtige at få udpeget og beskyttet gennem en kommunal planlægning.

Kulturarvshavne i det sydfynske Øhav

Øhavets natur og kulturhistorie er af både national og international værdi. Men mulighederne for at opleve og bruge Øhavet er i dag begrænset. For at udvikle oplevelsesprodukter, og styrke formidling og markedsføring indgår Svendborg Kommune i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturturisme om projektet ”Et Øhav i Verdensklasse”. Der bliver taget udgangspunkt i Øhavets oplevelsespotentialer, primært vandaktiviteter og med et særligt fokus på lystsejlere samt bedre service og flere oplevelser på havnene. Input fra kulturarvskommuneprojektet ”De fem havne” vil indgå i projektet. Specifikt for Svendborg Havn vil der blive koordineret med udviklingsplanerne for havnen.

Maritimt netværk og museum

Det maritime særpræg adskiller Svendborg fra de fleste andre byer. Mellem 2000 og 3000 studerer søfart, lever af et maritimt erhverv eller har gjort det; landets største marineforening ligger i Svendborg. Hertil kommer de mange, der sejler af lyst. Det skaber tilsammen grundlag for en stærk og levende maritim tradition. Svendborg Museum har den maritime kulturarv som fokusområde. Museet lukkede i 2007 sit lille søfartsmuseum i Troense for at udvikle et tidssvarende maritimt videns- og oplevelsescenter på Svendborg Havn. Det nye museum skal være en integreret del af havnen, og både havn, kystkultur og øhav betragtes som en del af ”udstillingen”, Museet skal være et åbent kulturhus, et levende sted med mange brugergrupper. Byrådet vil understøtte museets bestræbelser og vurdere mulighederne for at finde en attraktiv maritim placering.

Feriested med historier

Erhvervs- og Vækstministeriet har i 2012 sammen med danske regioner iværksat initiativer til at skabe vækst og innovation i dansk kystturisme. På baggrund heraf er Svendborg Kommune udpeget på vegne af det sydfynske område som et af 20 særlige feriesteder i Danmark. Kulturarven anses som et væsentligt afsæt, idet der vil være fokus på områdets potentialer for udvikling af en bæredygtig turisme med fokus på de maritime værdier, som området besidder, og hvordan disse potentialer kan udnyttes og realiseres.

Tværgående samarbejder

Svendborg Kommune indgår som planmyndighed i samarbejde med de relevante museer, råd og styrelser til sikring af det faglige samspil og opfyldelsen af mål for kulturarven. Herudover indgår kommunen også som i samarbejdspartner med Svendborg Museum og andre interessenter i forskellige sammenhænge og projekter.

Fremadrettet vil byrådet have fokus på mulighed for at understøtte initiativer som eksempelvis oprettelse af lokal bevaringsfond, udarbejdelse af temaplaner for udvalgte emner (eksempelvis kystkultur og frugtavl), samarbejde med lokalsamfund om kulturarv, lokale produkter og oplevelser med historie og samarbejde med nabokommuner om kulturarvsudvikling. Det vil også være vigtigt at understøtte værdikædesamarbejder mellem kulturarv, kultur, turisme, erhverv og undervisning.

Formidling

Formidling er et vigtigt redskab til at sikre kulturarven. Viden om den fælles historie og kulturmiljøerne skaber større forståelse og motivation til at bevare værdierne. Svendborg Kommunes kulturarvsudpegninger er tilgængelige via kommunens kortservice/KortInfo og kommuneplanen. Fortællinger om flere af kommunens kulturmiljøer findes også på www.historiskatlas.dk Kommunens årlige uddeling af Arkitekturpris er også en væsentlig formidlingsaktivitet, idet til- og ombygninger af historiske huse ofte er blandt de nominerede.

Svendborg Kommune samarbejde med Svendborg Museum og organisationer som eksempelvis Foreningen By og Land Sydfyn om formidling. Fremadrettet vil der blandt andet være fokus på videreudvikling af digitalt kulturarvsatlas, samarbejder med skoler og uddannelser, ture med lokale guider, informationstavler og -foldere (fysisk og digitalt), stidatabase, Øhavs-vandringer og involverende oplevelser. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er nyt og omfatter kommunens strategiske tilgang til kulturarven som stedbunden ressource og udviklingspotentiale.