AFLYST
Kommuneplan 2009

Den Runde Lystbådehavn

Det rekreative kulturmiljø omkring Den Runde Lystbådehavn består af de to oprindelige buede moler med en midtermole. Efter at færgefarten til Tåsinge blev indstillet i midten af 1960’erne er der tilføjet en østvendt bro ud fra den østlige buede mole, men denne indgår ikke i selve kulturmiljøet. Mod nord afgrænses kulturmiljøet af Otto Ruds vej, hvor der også er parkeringspladser.

Mål

Det er byrådets mål, at:

 • kulturmiljøet Den Runde Lystbådehavn bevares og synliggøres som eksempel på en af landets første selvstændige lystbådehavne.
 • fastholde området som et attraktivt rekreativt område for maritime fritidsaktiviteter.
 • udviklingen indenfor kulturmiljøet sker på baggrund af stedets kvaliteter, særpræg og lokal identitet.

Baggrund

Der har længe været bedrevet lystsejlads i større stil i Svendborgsund, og Svendborg Sunds Sejlklub, der blev grundlagt i 1866, var en af landets første. Lystbådene lå fortøjet ved private havne og broer, eller - frem til etableringen af Jessens mole i 1872 - ved pæle i vigen.

Efter 1872 lå de i den nordlige del af havnen sammen med fiskekutterne. I 1920''erne og 30''erne lagde fiskekuttere beslag på en stadig større del af pladsen ved Jessens mole. Der opstod pladsmangel, og efter et massivt pres besluttedes det derfor at anlægge en lystbådehavn med plads til ca. 100 både.

Lystbådehavnen blev bygget som en karakteristisk funkis-bådehavn med to betonmolearme, der tilsammen danner et cirkulært havnebassin. Havnen er siden udvidet med pladser ved de gamle færgelejer, en midtermole og en jollebro vest for selve havnen. Sejlklubben lejede i 1958 Færgegården som klubhus. I dag er havnen helt fyldt op af sejlere, og der har været planer om at udvide anlægget ud i vandet og mod vest. Disse planer er dog skrinlagt i 2012.

De bærende bevaringsværdier er:

 • Den Runde Lystbådehavns to halvcirkulære betonmoler
 • områdets markante afgrænsning mod land i form af rækken af patriciervillaer på Otte Ruds Vej
 • områdets åbenhed, der muliggør udsyn over Svendborgssund

Kulturmiljøets helt særlige karakteristika er lystbådehavnens halvcirkulære betonmoler. Uden dem, eller ved en tænkt situation, hvor disse molers form sløres afgørende, mister kulturmiljøet sin berettigelse. Ved en renovering eller omdannelse af Den Runde Lystbådehavn er det derfor afgørende, at betonmolernes karakteristiske halvcirkelslag fortsat kan opfattes.

Kulturmiljøområdet er fortsat omfattet af Lokalplan 513, hvis formål det er at muliggøre en udvidelse af Den Runde Lystbådehavn. Lokalplanen sikrer den oprindelige lystbådehavns cirkulære moler, men kulturmiljøet sløres delvis af de broer der iht. lokalplanen vil kunne etableres omkring det oprindelige anlæg. 

Kulturmiljøets bebyggede struktur er vist på kortet.

Strategi og indsats

Med de skrinlagte planer for udbygning af Den Runde Lystbådehavn er kulturmiljøet ikke aktuelt truet af omdannelse, men i højere grad af forfald i form af fremadskridende nedbrydning af bl.a. betonkonstruktionerne. Det vil derfor for bevarelsen af dette kulturmiljø være afgørende, at der skaffes finansiering til vedligeholdelse af bl.a. betonmolerne.

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for kulturhistoriske interesser er fastsat i henhold til Planlovens § 11a.

Det bevaringsværdige kulturmiljø er vist på kortet. Retningslinjerne er enslydende for alle kulturmiljøer.

Bevaringsværdige kulturmiljøer:
 • Inden for kulturmiljøet vist på kortet må der kun gives tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt:
  • der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet
  • de bærende bevaringsværdier ikke tilsidesættes 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnit med kulturmiljøer er reviderede på baggrund af nye kulturmiljøanalyser. De udpegede kulturmiljøer er fordelt på de fire afsnit: bymidte/havn, i byområder, ved kyst og på landet. Kulturmiljøer fra Kommuneplan 2009 er heri videreført, og der er udpeget flere bevaringsværdige kulturmiljøer. For alle kulturmiljøer er der beskrevet bærende bevaringsværdier, sårbarhed, virkemidler og tilhørende, enslydende retningslinjer.