AFLYST
Kommuneplan 2009

Glentevej og Mågevej

Kulturmiljøet Glentevej og Mågevej omfatter også Fruerskovvej og er et boligområde med almennyttige boliger i form af etageboliger og enfamiliehuse. Bebyggelsen er opført omkring 1950’erne. Området fortæller om udviklingen af den almennyttige boligsektor og om variationen i forskellige bygningstyper. Samtidig afspejler området med sin helstøbte arkitektoniske fremtræden bestræbelserne på at skabe gode rammer om livet i byen for den brede befolkning.

Mål

Det er byrådets mål, at:

 • kulturmiljøet Glentevej og Mågevej bevares og synliggøres som eksempel på bygningskultur og bykvalitet i enfamiliehuse og almennyttige boligområder i midten af 1900-tallet.
 • at fastholde området som et attraktivt boligområde.
 • udviklingen indenfor kulturmiljøet sker på baggrund af stedets kvaliteter, særpræg og lokal identitet.

Baggrund

Områdets bebyggelse falder i tre dele. Den tidligste bebyggelse fra 1943 ligger på Fruerskovvej og Mågevej. Det er en bebyggelse med ensartede énfamilie-boliger i gule tegl, og som tydeligvis er opført som en sammenhængende, ensartet bebyggelse, nogle af Svendborg Boligselskab af 1941 A/S. Alle husene er i dag privatejede. Bebyggelsen er formodentlig opført med statslån. Husene har en kvadratisk grundplan og højt rejst saddeltag med gavlene mod vejen. Det gentagne gavlmotiv giver bebyggelsen en stærk helhed.

På Glentevej ligger en bebyggelse med lidt større enfamiliehuse, som ligger i en vifteform på begge sider af det kurvede vejforløb. Også disse huse er gavlvendte, og bebyggelsesplanen giver sammen med vejens krumning et varieret billede af de ellers helt ens huse. Det sidste stykke af vejen er bebygget med etagehuse i 2 etager med hel-valmede saddeltage. Husene ligger i forlængelse af hinanden på begge sider af vejen. Hele bebyggelsen på Glentevej fremstår meget markant, når man passerer på Sundbrovej.

De bærende bevaringsværdier er:

 • den ensartede karakter i de tidligste enfamiliehuse på Fruerskov og Mågevej
 • den ensartede karakter i de senere byggede enfamiliehuse på Glentevej
 • den ensartede karakter i etagehusbebyggelsen

Særligt bebyggelsen på Fruerskovvej og Mågevej er sårbar på grund af det private ejerskab til de enkelte huse, som betyder forskelligartet istandsættelse og i nogle tilfælde oppudsning af de ellers ensartede huse i blank mur. Der er også sket en vis tilbygning, men den er typisk sket på bagsiden og påvirker ikke i samme grad helhedsindtrykket. Det gør derimod carporte og i nogen grad forskelligartede haveanlæg, hvor tidens tendens til faste belægninger og mure i stedet for hække bryder områdets karakter.

Området er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt. Ingen af bygningerne indenfor området har fået vurderet deres bevaringsværdi.

Se mere om kulturmiljøet Glentevej og Mågevej i pdf:

 glentevej_og_maagevej__uddybende_kulturmiljoebeskrivelse.pdf (891.4 KB) 

Kulturmiljøets bebyggede struktur er vist på kortet.

Strategi og indsats

Med tiden vil der kunne opstå ønsker og behov for ombygning, modernisering og energirenoveringer af bygninger og anlæg indenfor kulturmiljøet. Her er det af stor betydning at omdannelse tager udgangspunkt i områdets struktur, skala, dimensioner, kulturmiljøet og bevaringsværdige bygninger.

Kulturmiljøet Glentevej og Mågevej boligområde skal sikres og synliggøres som eksempel på boligbyggeri under velfærdssamfundets opbygning.

Byrådet vil arbejde for at understøtte kulturmiljøet, som et aktiv for ejerne, beboerne og borgerne. Kulturmiljøet skal kunne fortælle om datidens bygningskultur og samtidig fungere som ramme for et nutidigt, moderne liv.

Med en lokalplan indeholdende bevaringsbestemmelser vil det bedre være muligt at sikre bebyggelsens ensartede karakterer i de forskellige delområder.

Byrådet ønsker at samarbejde med beboere og interessenter om at udbrede viden om bygningskulturen, og hvordan man bedst respekterer husets stil i forbindelse med renoveringer og ændringer. 

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for kulturhistoriske interesser er fastsat i henhold til Planlovens § 11a.

Det bevaringsværdige kulturmiljø er vist på kortet. Retningslinjerne er enslydende for alle kulturmiljøer.

Bevaringsværdige kulturmiljøer:
 • Inden for kulturmiljøet vist på kortet må der kun gives tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt:
  • der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet
  • de bærende bevaringsværdier ikke tilsidesættes 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnit med kulturmiljøer er reviderede på baggrund af nye kulturmiljøanalyser. De udpegede kulturmiljøer er fordelt på de fire afsnit: bymidte/havn, i byområder, ved kyst og på landet. Kulturmiljøer fra Kommuneplan 2009 er heri videreført, og der er udpeget flere bevaringsværdige kulturmiljøer. For alle kulturmiljøer er der beskrevet bærende bevaringsværdier, sårbarhed, virkemidler og tilhørende, enslydende retningslinjer.