AFLYST
Kommuneplan 2009

Ollerup højskolerne

Kulturmiljøet Ollerup højskolerne omfatter et område i Ollerup, hvor der siden 1890’erne er etableret en række højskoler og en fagskole, og som kontinuerligt har udviklet sig lige siden. Området fortæller om udviklingen af de frie skoler og udviklingen af den folkelige, grundtvigianske, forenings- og undervisningstradition. Det moderne samfunds særlige kropskultur ligger i forlængelse af Gymnastikhøjskolens tradition.

Mål

Det er byrådets mål, at:

 • kulturmiljøet Ollerup højskolerne bevares og synliggøres som en unik, levende sammenhæng af frie skoler og af høj arkitektonisk og landskabelig værdi.
 • understøtte en videreudvikling af området.
 • udvikling indenfor kulturmiljøet sker på baggrund af stedets kvaliteter, særpræg og lokal identitet.

Baggrund

Området rummer bygninger på flere lokaliteter, hvor der har været drevet højskole gennem årene. Tre bygningskomplekser er fortsat høj- eller efterskole, mens den sidste i dag indgår i et plejehjem. Bygningerne er grupperet omkring Svendborgvej i den østlige del af Ollerup.

Længst mod øst, nord for Svendborgvej. ligger den nuværende Ollerup Musikefterskole. Bygningerne har tidligere rummet Ollerup Håndværkerskole og blev opført i 1932. Anlægget består af en trefløjet, symmetrisk opbygget hovedbygning, der ligger i en stor parklignende have, omgivet af enkelte nyere tilbygninger.

Vest for dette anlæg ligger en gård, Sandkrogen, der blev bygget som avlsgård til Gymnastikhøjskolen i 1922. Herefter ligger en bygning, der i dag er en del af et plejehjem, men som oprindelig blev opført som højskolehjem i 1920.

Syd for Svendborgvej indgår den tidligste af højskolebygningerne, der blev opført i 1894, i dag i Den Fri Lærerskole. Lærerskolens bygningskompleks er et sammensat og næsten labyrintisk netværk af bygninger, som blandt andet omfatter nogle ældre villaer, der tidligere har været lærer- og forstanderboliger, og længst mod syd er der desuden en række kollegiebygninger. Bygningsmassen er således stil- og tidsmæssigt meget sammensat.

Anderledes stringent er man gået til værks hos naboen, Ollerup Gymnastikhøjskole, hvis bygningsmæssige kerne er fra 1920. Hovedanslaget i Gymnastikhøjskolen er strengt symmetrisk, og denne monumentale tilgang har været styrende for udviklingen af bebyggelsen langt op i tiden - først med stadionanlægget nord for vejen, og siden friluftsbad, svømmehal og idrætshal syd for vejen - og det hele understreget af rytterstatuer og skulpturalléer. Den strenge symmetri synes at understrege den tanke om kontrol over legemet, som lå i skolens oprindelige værdigrundlag. Siden er flere tilbygninger kommet til, som ikke overholder den strenge symmetri, men det allerede etablerede anlæg har et sådant omfang og styrke, at det fortsat står som et stærkt monument i området.

Samlet set rummer hele kulturmiljøets område store bygningsmæssige og kulturhistoriske kvaliteter, og det er tydeligt, at der særligt i de indledende faser er lagt store kræfter i den arkitektoniske og landskabelige kvalitet i området.

De bærende bevaringsværdier er:

 • Gymnastikhøjskolen med hovedbygning, stadion, svømmehal, friluftsbad, gymnastiksal og idrætsplads
 • Håndværkerskolens hovedbygning og haveanlæg
 • Folkehøjskolens hovedbygning, Højskolehjemmet samt diverse lærer- og forstanderboliger.

Flere af bygningerne er i deres oprindelige kerne af høj arkitektonisk kvalitet og stilmæssigt en enkel og velproportioneret klassicisme og modernisme. Området anvendes fortsat til sin oprindelige funktion. Alle bygninger opført op til år 1970 har i 2011 fået vurderet deres bevaringsværdi efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment).

Se mere om kulturmiljøet Ollerup højskolerne i pdf:

 ollerup_hoejskolerne__uddybende_kulturmiljoebeskrivelse.pdf (1.6 MB)

Kulturmiljøets bebyggede struktur er vist på kortet.

Strategi og indsats

Med tiden vil der kunne opstå ønsker og behov for ombygning, modernisering og energirenoveringer af de ældre bygninger og anlæg indenfor kulturmiljøet. Her er det af stor betydning, at omdannelsen tager udgangspunkt i områdets struktur, skala, dimensioner, kulturmiljøet og bevaringsværdige bygninger.

Byrådet vil arbejde for at understøtte kulturmiljøet, som et aktiv for ejerne, brugerne og besøgende. Kulturmiljøet skal både kunne fortælle om det unikke miljø med udsøgte eksempler på Ejnar Mindedal Rasmussens arkitektur og samtidig kunne fungere som ramme for et nutidigt, moderne højskoleliv.

Ollerup Gymnastikhøjskole er med støtte fra blandt andet Readania i gang med at tilbageføre og renovere det udendørs svømmeanlæg. Sammen med renovering af det indendørs svømmeanlæg og - på sigt - hovedbygningen betyder det, at den historiske idrætsakse bliver fuldført.

Inden for kulturmiljøets område vil Svendborg Kommune i forbindelse med ansøgninger om byggeri, til- og ombygninger, nedrivninger, anlægsarbejder og andre ændringer, der kan påvirke oplevelsen eller kvaliteten af kulturmiljøet, stille krav om dokumentation for, at der tages hensyn til de bærende bevaringsværdier, og hvordan kulturmiljøets potentialer udnyttes. 

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for kulturhistoriske interesser er fastsat i henhold til Planlovens § 11a.

Det bevaringsværdige kulturmiljø er vist på kortet. Retningslinjerne er enslydende for alle kulturmiljøer.

Bevaringsværdige kulturmiljøer:
 • Inden for kulturmiljøet vist på kortet må der kun gives tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt:
  • der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet
  • de bærende bevaringsværdier ikke tilsidesættes 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnit med kulturmiljøer er reviderede på baggrund af nye kulturmiljøanalyser. De udpegede kulturmiljøer er fordelt på de fire afsnit: bymidte/havn, i byområder, ved kyst og på landet. Kulturmiljøer fra Kommuneplan 2009 er heri videreført, og der er udpeget flere bevaringsværdige kulturmiljøer. For alle kulturmiljøer er der beskrevet bærende bevaringsværdier, sårbarhed, virkemidler og tilhørende, enslydende retningslinjer.