AFLYST
Kommuneplan 2009

Rantzausminde husmandsudstykning

Kulturmiljøet Rantzausminde husmandsudstykning rummer en række velbevarede husmandssteder, der blev udstykket ved udskiftningen omkring 1800 og indgår i dag i et nyere villakvarter. Området fortæller om den gennemgribende ændring af landskabet efter landboreformerne. Husmandsstedernes nuværende beliggenhed midt i et udstrakt villa- og parcelhusområde viser også ændringerne i synet på kysten og landskabets udnyttelse. Det er ganske oplevelsesrigt at se de små husmandssteder mellem villaerne og forestille sig, hvordan området førhen var et mindre attraktivt sted, hvor de fattigste i samfundet måtte tage til takke med de ringeste jorder. Men i løbet af 1900-tallet ændres natursynet, og området er blevet særdeles attraktivt med nærheden og udsigten til havet. 

Mål

Det er byrådets mål, at:

  • kulturmiljøet Rantzausminde husmandsudstykning bevares og synliggøres som eksempel på en husmandskoloni etableret på marginaljorderne ved kysten
  • understøtte området som et attraktivt boligområde for ejere, borgerne og turister
  • udvikling indenfor kulturmiljøet sker på baggrund af stedets kvaliteter, særpræg og lokal identitet

Baggrund

Den oprindelige bebyggelse fra husmandskolonien ligger som perler på en snor og jævnt fordelt langs Rantzausmindevej. Området strækker sig fra Højensvej i vest og til Tankefuldskoven mod øst. Det omkringliggende byområde er en blanding af villaer og parcelhuse fra omkring 1930 og frem. De små stråtækte bindingsværkshuse fra husmandskolonien udgør dermed en slående og forundringsvækkende kontrast til de mange nyere villaer. Enkelte af de tidligst tilkomne villaer er medtaget i kulturmiljøområdet. Der er ikke tale om rene villaer, men om en slags overgangstyper, hvor de tilhørende udhuse viser, at der også i disse huse har været husdyrbrug.

Længst mod vest ligger et husmandssted, som udgør den yderste bebyggelse i villaområdet. På dens jorder ligger i dag en campingplads, hvis standpladser er den sidste rest af den oprindelige husmandsudstyknings åbne arealer.

De bærende bevaringsværdier i kulturmiljøet Rantzausminde husmandsudstykning er:

  • de enkelte husmandssteder
  • mønsteret af husmandslodder, der har været strukturerende for den senere parcelhusudstykning og skel mellem nyere villaer

Det er afgørende for fortællingen, at husmandsstederne bevarer deres oprindelige udtryk. Området er derfor sårbart overfor dels utilpasset modernisering og udbygning, men også en overdreven romantisering af hus og haver.

De åbne arealer vestligst i kulturmiljøet er fredet efter naturbeskyttelsesloven. Alle bygninger opført op til år 1940 indenfor kulturmiljøet har i 1998 fået vurderet deres bevaringsværdi efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment).

Se mere om kulturmiljøet Rantzausminde husmandsudstykning i pdf:

 rantzausminde_husmandsudstykning_uddybende_kulturmiljoebeskrivelse.pdf (849 KB)

Kulturmiljøets bebyggede struktur er vist på kortet.

Strategi og indsats

Med tiden vil der kunne opstå ønsker og behov for ombygning, modernisering og energirenoveringer af ældre bygninger og bykvarterer. Her er det af stor betydning, at omdannelse tager udgangspunkt i områdets struktur, skala, dimensioner, kulturmiljøet og bevaringsværdige bygninger.

Kulturmiljøet Rantzausminde husmandsudstykning skal sikres og synliggøres som eksempel på bygnings- og landskabskultur i husmandsudstykninger på de kystnære marginaljorde.

Byrådet vil arbejde for at understøtte kulturmiljøet, som et aktiv for ejere, beboere og besøgende i området. Kulturmiljøet skal kunne fortælle om datidens bygningskultur og samtidig fungere som ramme for et nutidigt, moderne liv.

Byrådet ønsker at samarbejde med ejere, beboere og interessenter om at udbrede viden om bygningskulturen, og hvordan man bedst respekterer husets stil i forbindelse med renoveringer og ændringer. 

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for kulturhistoriske interesser er fastsat i henhold til Planlovens § 11a.

Det bevaringsværdige kulturmiljø er vist på kortet. Retningslinjerne er enslydende for alle kulturmiljøer.

Bevaringsværdige kulturmiljøer:
  • Inden for kulturmiljøet vist på kortet må der kun gives tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt:
    • der er tale om aktiviteter, som ikke forringer kvaliteten og oplevelsen af kulturmiljøet
    • de bærende bevaringsværdier ikke tilsidesættes 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnit med kulturmiljøer er reviderede på baggrund af nye kulturmiljøanalyser. De udpegede kulturmiljøer er fordelt på de fire afsnit: bymidte/havn, i byområder, ved kyst og på landet. Kulturmiljøer fra Kommuneplan 2009 er heri videreført, og der er udpeget flere bevaringsværdige kulturmiljøer. For alle kulturmiljøer er der beskrevet bærende bevaringsværdier, sårbarhed, virkemidler og tilhørende, enslydende retningslinjer.