AFLYST
Kommuneplan 2009

Kulturmiljø ved kyst

Kystkulturmiljøerne afspejler sporene fra menneskers aktivitet i samspil med havet og kysten. Langt op i middelalderen var kysten i Svendborg Kommune mange steder uopdyrket kystskov. I 1800-tallet anlagde flere herregårde ladepladser ved kysten, eksempelvis Broholms etablering af havn ved Lundeborg. En anden udnyttelse af kysten er fiskeri. I dag ser vi blandt andet ved Bøsøre sporene efter et fiskerleje, der rækker tilbage til starten af 1800-tallet med fiskernes huse, grejskure og stejlepladser. Persontransport med færgeruter til øerne er et andet karakteristisk træk i Svendborg Kommune. Færgestederne omfattede udover havne og moler også færgekroerne, der ofte står tilbage som fine vidnesbyrd om tidligere aktiviteter på stedet.

Kulturmiljøerne afspejler også en ændring i synet på kysten fra tidligere tiders nyttesyn til vore dages værdsættelse af kystens rekreative kvaliteter. Det nye natursyn opstod i slutningen af 1800-tallet, hvor de første rekreative promenadestrøg blev anlagt ved Christiansminde. Langs kysten vest for Svendborg blev der bygget pragtvillaer langs kysten. Samtidig opstod de første sommerhusområder. Sundfartens M/S Helge med de små anløbssteder var oprindeligt tænkt til transport af gods og passager og er i dag et rekreativt særkende.

Afsnittet Kulturmiljø ved kyst indeholder beskrivelse af seks udpegede, bevaringsværdige kystkulturmiljøer i Svendborg Kommune samt tre udpegede, bevaringsværdige kystkulturelementer:

Klik på kulturmiljøerne i kortet for at læse mere.

For hvert kulturmiljø er der en detaljeret redegørelse for baggrunden for udpegningen, de bærende bevaringsværdier for kulturmiljøet og sårbarheden. Det udgør de særlige hensyn, der skal tages ved planlægning og administration indenfor kulturmiljøet.

Det er hensigten, at udpegningerne også skal være et dialogredskab til at udbrede oplysning om og engagement for kulturværdierne. Den bedste beskyttelse ligger i den opmærksomhed og interesse, som ejerne, beboerne i området, interesseorganisationer og det offentlige viser området. 

Hvad er et kulturmiljø?

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnit med kulturmiljøer er reviderede på baggrund af nye kulturmiljøanalyser. De udpegede kulturmiljøer er fordelt på de fire afsnit: bymidte/havn, i byområder, ved kyst og på landet. Kulturmiljøer fra Kommuneplan 2009 er heri videreført, og der er udpeget flere bevaringsværdige kulturmiljøer. For alle kulturmiljøer er der beskrevet bærende bevaringsværdier, sårbarhed, virkemidler og tilhørende, enslydende retningslinjer.