AFLYST
Kommuneplan 2009

Bade- og bådebroer

Baggrund

Svendborg er en udpræget kystkommune med ca. 180 km varieret kystlinje. En del af kysten er præget af bebyggelse, havne og badestrande, mens andre strækninger af kysten er uberørte med klinter, strandenge, nor og holme, der er vigtige levesteder for mange sjældne dyr og planter. 

Der er et aktivt maritimt friluftsliv i kommunen. Gennem tiden er der bygget mange private broer til rekreative formål især i de lukkede farvande som Svendborg Sund, Thurø Sund og Skårupøre Sund. De mange private bade- og bådebroer er ét af Svendborgs særkender og med til at understrege områdets maritime tilknytning, men de kan også være dominerende elementer i kystlandskabet. Antallet af broer har som i resten af landet været stigende de seneste år.

Lovgrundlag

Opsætning af bade- og bådebroer, er reguleret af Bekendtgørelse om bade- og bådebroer nr. 232 af 12. marts 2007

Etablering af nye og renovering/udbygning af gamle bade- og bådebroer kræver en tilladelse fra kommunen. Hvis man ønsker opført en mole eller lignende eller hvis broen ønskes opført i erhvervs- eller lystbådehavne, skal sagen behandles af Kystdirektoratet. 

Åbne pælebroer anlagt før 1975 er lovlige, hvis de er opført som enkeltbro uden sidebroer, maksimalt 50 m lange og ud til højst 1,5 m vanddybde og har eksisteret kontinuerligt siden da, også selv om der ikke foreligger en tilladelse.

Strategi og indsats

Svendborg Kommune er opmærksom på, at opsætning af flere bade- og bådebroer i visse områder kan have negativ indvirkning på de offentlige rekreative muligheder, de æstetiske værdifulde landskaber og på sårbare naturområder.

Byrådet ønsker en styring af udviklingen i kystområderne, så der også i fremtiden kan opleves uberørte kyststrækninger. Samtidig ønsker byrådet at understøtte udviklingen i det maritime friluftsliv og turisme, herunder at skabe muligheder for at opbygge blå støttepunkter for hav-relaterede aktiviteter, når det kan ske uden at tilsidesætte væsentlig landskabs- og naturhensyn.

Svendborg Kommune har derfor vedtaget en administrationspraksis med en række specificerede retningslinjer og vilkår for etablering af nye og renovering/udbygning af eksisterende bade- og bådebroer.

Kysten er inddelt i fire zoner ud fra tilstedeværelsen af broer i dag, områder med særlig interesser for friluftslivet og campingpladser samt ud fra kystens beskyttelsesinteresser i form af landskabsværdier, udpegede kystkulturmiljøer, geologiske interesser og følsom natur. Der administreres forskelligt inden for de fire zoner.

Områder med erhvervshavne, lystbådehavne og moleanlæg administreres af Kystdirektoratet, hvorfor disse områder er udenfor de fire zoner og markeret uden en farve på zonekortet.

Retningslinjer 

Lovgrundlag

Retningslinjer for opsætning af bade- og bådebroer er fastsat i medfør af Planlovens § 11a.

Opsætning af bade- og bådebroer

  • Kysten er på kort inddelt i fire zoner: grøn, gul, rød og blå, og administration af bade- og bådebroer baseres på denne inddeling.
  • Inden for kyststrækninger angivet som grøn zone kan der efter specificerede retningslinjer og på en række vilkår gives tilladelse til opsætning af nye bade- og bådebroer eller til renovering/udbygning af eksisterende.
  • Inden for kyststrækninger angivet med gult kan der efter specificerede retningslinjer og på en række vilkår i begrænset omfang gives tilladelse til opsætning af nye offentlige badebroer eller til renovering/udbygning af eksisterende.
  • Inden for kyststrækninger angivet med rødt kan der, med mindre der foreligger særlige vægtige begrundelser, ikke gives tilladelse til nye broer.
  • Inden for kyststrækninger angivet med blåt, kan der efter specificerede retningslinjer og på en række vilkår gives tilladelse til en offentlig tilgængelig badebro med mulighed for kajakfaciliteter.

Læs mere

Læs mere om retningslinjer for behandling af ansøgninger om bade- og bådebroer og vilkår for tilladelse på kommunens hjemmeside.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ifh. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret i tilknytning til revision af temaet om turisme.

For at understøtte udviklingen i det maritime friluftsliv og turisme er der i udpegning og retningslinjer medtaget en zone, hvor der kan etableres blå støttepunkter med kajakfaciliteter.