AFLYST
Kommuneplan 2009

Baggrund

Statslige interesser

De statslige interesser i kommuneplanlægningen er samlet i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2013.

Det er statens mål, at mulighederne for at dyrke friluftslivet øges ved at integrere friluftslivet i den samlede fysiske planlægning så velfærd, sundhed og livskvalitet forbedres.

Kommuneplanen skal udpege badeområder. Ved de udpegede badeområder skal vandkvaliteten i følge statens vandplaner senest ved udgangen af 2015 kunne klassificeres som tilfredsstillende og dermed opfylde kravene i badevandsbekendtgørelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 3. december 2012 afgjort, at de statslige vandplaner, der blev offentliggjort den 22. december 2011 er ugyldige, fordi den supplerende, otte dage lange høring forud herfor i december 2011 var for kort. Afgørelsen betyder, at den supplerende høring skal gå om. Derfor er det aktuelt Regionplan 2005 for Fyns Amt, der er gældende for kommuneplanens vandtemaer. 

Kommunen kontrollerer kvaliteten af badevandet

Svendborg Kommune kontrollerer jævnligt badevandskvaliteten i perioden 1. juni til 1. september på de udpegede strande. Hvis der konstateres høje koncentrationer af bakterier eller anden forurening, og forureningen ikke straks kan standses, vil badning blive frarådet ved skiltning.

Badevandskvaliteten er generelt god i Svendborg Kommune. Der er dog forbud mod badning ved udløbet af Syltemade Å vest for Ballen. Badeforbuddet skyldes udledninger af spildevand til åen.

Blå Flag-strande og badefaciliteter i Svendborg 

Svendborg Kommune har i 2013 fem Blå Flag-strande. Det drejer sig om strandene ved Ballen, Valdemars Slot, Smørmosen, Christiansminde og Lundeborg. Flagene er bevis på, at strandene opfylder Blå Flag-kampagnens strenge krav. Det handler om at sikre et rent hav- og kystmiljø og strandenes generelle sikkerhed, service og kvalitet til gavn for de besøgende. Der skal søges om at opnå Blå Flag-status hvert år gennem Friluftsrådet.

Blå Flag strandene er udvalgt ud fra badevandets og kystens kvalitet samt lokale faciliteter, og således at der er opnået en ligelig geografisk fordeling i kommunen.

Udover Blå Flag-strandene er der en række kommunale og andre offentlig tilgængelige badestrande. De har alle forskellige faciliteter som for eksempel parkeringsforhold, redningskranse, toiletter, information, bålplads osv.

På flere af de kommunale strande er der også opsat badebroer. Ved Christiansminde Strand, Lundeborg og Øreodden står permanente badebroer, og ved Langemarken syd for Vester Skerninge og Klintholm Strand opstilles sommerbroer i badesæsonen.

Kort over kommunens badestrande og badefaciliteter er vist i afsnit om rekreative interesser.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i store træk videreført.

Data og lovgivning er opdateret. Badeområdet ved Holmskov/Stokkebækken er indskrænket så det svarer til de faktiske forhold. Retningslinjerne er videreført.