AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Byrådet lægger vægt på, at de udpegede badeområder er gode badestrande med rent badevand og gode omringliggende faciliteter som f.eks. parkeringspladser, toilet, affaldsindsamling og badebroer. Og Byrådet ønsker at opretholde Blå Flag-status på de fem nuværende strande.

Ved udløbet af Syltemade Å vest for Ballen Havn er der som det eneste sted i Svendborg forbud mod badning. Når tiltagene for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land, jf. den statslige vandplan er gennemført, forventer kommunen, at forbuddet vil blive ophævet.

Svendborg Byråd ønsker, at de bedste badestrande i kommunen skal have sikre og komfortable badebroer. De kommunale broer opstilles, hvor der tillige er gode adgangs- og parkeringsforhold. Broen ved Christiansminde gøres brugbar for handicappede.

På nogle af de kommunale strande har private opstillet badebroer med offentlig adgang. Det gælder ud for strandene ved Smørmosen, Ballen, Revsøre, Stokkebæk og Åbyskov.

Strandrensningsplan og beredskab ved miljøuheld

I tilfælde af olie- og kemikalieforurening har kommunerne ansvaret for at rense strande og bekæmpe forurening i havne (lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 om beskyttelse af havmiljøet).

Farvandet omkring Svendborg Kommune er stærkt befærdet med risiko for forurening af strandene i forbindelse med et udslip af f.eks. olie eller kemikalier fra skibene. Svendborg Kommune har udarbejdet en strandrensningsplan for indsatsen ved risiko for forurening af strande og havne og i forbindelse med en forurening af strande og havne. Planen indebærer bl.a., at badestrande og naturområder så vidt muligt søges friholdt for forurening, ved f.eks. at olie ledes ind på kysten til opsamling på de mest robuste strækninger. 

Svendborg Kommune har et beredskab, der træder i funktion i forbindelse med/risiko for forureninger af strande og havne.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i store træk videreført.

Data og lovgivning er opdateret. Badeområdet ved Holmskov/Stokkebækken er indskrænket så det svarer til de faktiske forhold. Retningslinjerne er videreført.