AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer som varetager arealanvendelsen i kystnærhedszonen er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a, stk. 1 og §§ 5a, stk. 1 og 5b.

Kystnærhedszonen er vist på kortet.

Planlægning i kystnærhedszone og landzone

  • I kystnærhedszonen kan der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær placering, og der tages særlige landskabelige hensyn.
  • I kystnærheeszonen kan der - bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg - kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. 
  • Der kan dog tages særligt hensyn til udviklingsmulighederne på de små øer.
  • Planlægningsmuligheder, som i øvrigt fremgår af den gældende kommuneplan, kan realiseres. 
Uddybning

Retningslinjen gælder for planlægning i landzone, hvor der ikke skal ske overførsel til byzone.

Administration i kystnærhedszonen

  • Jollepladser, offentlige anløbsbroer og lignende mindre anlæg kan tillades, hvor en afvejning af de rekreative ønsker mod andre arealinteresser tillader det. 

Retningslinjer for administrationen for anlæg og byggeri på land er medtaget i afsnit om de enkelte landskabsområder.

Retningslinjer for private bade- og bådebroer er medtaget i afsnit om bade- og bådebroer.

Offentlighedens adgang til kysten

Retningslinjer er medtaget i afsnit om rekreative interesser

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Der er få justeringer som følge af revision af landskabstemaet og enkelte faktuelle opdateringer.

Kystnærhedszonen er udpeget af staten.