AFLYST
Kommuneplan 2009

Strategi og indsats

Det er Byrådets holdning, at natur- og landskabsinteresserne er væsentlige, men at der også skal være plads til beboelse, friluftsliv, turisme, transport, landbrug og andre erhverv i kystnærhedszonen. 

Bebyggelse og anlæg

De åbne og uberørte kyststrækninger og de helt kystnære dele af kystnærhedszonen er særligt sårbare. Byrådet ønsker, at disse særligt sårbare kyststrækninger så vidt muligt friholdes for bebyggelse, tekniske anlæg mv. Nødvendigt nyt byggeri og anlæg i kystnærhedszonen skal derfor placeres de steder, hvor kysten påvirkes mindst muligt som f.eks. bag eksisterende bebyggelse. Se også afsnit om byvækst og byomdannelse og afsnit om erhverv og turisme

Med hensyn til vindmøller er det Byrådets holdning, at kystnærhedszonen som udgangspunkt skal friholdes for vindmøller. Se også afsnit om vindmøller.

Nye landbrugsbygninger er ofte meget store og kan påvirke landskabet markant. Byrådet ønsker, at der tages særligt hensyn til landskabet inden for kystforlandet, der er den mest sårbare del af kystnærhedszonen. 

Private bade- og bådebroer

Der er tradition for private bade- og bådebroer specielt i Svendborg Sund. Byrådet ønsker en balance mellem ønsket om fritidsanlæg og hensynet til kystlandskabet. Se også afsnit om bade- og bådebroer

Særlig hensyn til småøerne

Byrådet ønsker at åbne mulighed for, at småøerne kan drage nytte af en forventet positiv udvikling af turismen og vil søge at tilgodese ønsker om etablering af faciliteter til turisme "i det små". Det kan f.eks. være mulighed for at etablere rimelige havneforhold for fastboende og besøgende lystsejlere samt mulighed for at etablere mindre campingpladser.

Kystbeskyttelse

Kysterne i Svendborg Kommune er varierede og værdifulde. Byrådet ønsker at bevare de kystnære områder og strandene, da de udover naturmæssige kvaliteter, rummer betydelige oplevelsesmæssige og rekreative tilbud. Det indebærer, at de naturgivne forhold i kystområderne så vidt muligt skal opretholdes, og at de dynamiske processer som f.eks. erosion og pålejring kan forløbe uhindret. Som følge heraf finder Byrådet, at der ikke bør gives tilladelse til kystbeskyttelse af de kyster, der i dag ikke er berørt af kystbeskyttelse, med mindre der er vægtige samfundsmæssige hensyn, der taler for det. Og at jo mere geologisk, naturmæssig og rekreativt værdifuldt kysten er, des højere bør disse samfundsmæssige hensyn vægte. Såfremt der gives tilladelse til kystbeskyttelse, bør det ske, så det påvirker landskabet mindst muligt.

Da Svendborg Kommune ikke er myndighed for anlæg af kystbeskyttelse, er der ikke medtaget retningslinjer for kystbeskyttelse i kommuneplanen. Det er Kystdirektoratet, der afgør, om der kan gives tilladelse til kystbeskyttelse. Til brug for denne afgørelse høres en række instanser, herunder kommunerne. Ovenstående er et udtryk for den praksis, som Svendborg Kommune vil lægge til grund for sine udtalelser til Kystdirektoratet.

Imødegåelse af forventede klimaændringer

I fremtiden vil der - som følge af de forventede klimaændringer (havstigning, vindpåvirkning og nedbør) - skulle ske en fornyet afvejning mellem de landskabelige interesser og beskyttelsen af lavtliggende bebyggelser og jordbrugsarealer langs kysten. Svendborg Kommune forventer, at gennemføre en kortlægning af de sårbare landområder, der kan blive påvirket som følge af klimaændringer. Med baggrund heri vil Svendborg Kommune planlægge for, hvor kysten på sigt skal sikres af hensyn til bebyggelse og erhverv, herunder jordbrug, og hvor kysten og naturområderne skal kunne udvikle sig frit.

Offentlighedens adgang

Byrådet vil arbejde for at sikre og udbygge offentlighedens adgang til kysten både i og uden for byerne. 

Svendborg Kommune vil i løbet af 2013 udarbejde en langsigtet plan for sikring og udbygning af offentlighedens adgang til det åbne land og kysten. Adgang til kysten tænkes sammen med stinet, opholdsarealer og muligheder for isætning og evt. opbevaring af kajakker og surfere samt isætning af mindre motorbåde (slæbesteder). Ved etablering/udvidelse af slæbesteder til mindre motorbåde vil lokaliteter nær robuste naturområder blive foretrukket. 

Hensynet til naturinteresserne langs kysterne vil generelt blive givet særlig opmærksomhed. Byrådet ønsker, at udbygning af adgangen til kysten skal ske på et bæredygtigt grundlag i forhold til landskabet og naturen både for at sikre naturværdierne og for at sikre grundlaget for en fortsat udvikling i naturturismen. Udbygning af adgangen til kysten vil derfor ske i sammenhæng med en indsats for at forbedre og udbygge naturområderne. 

Gennemgang af uudnyttede arealreservationer

I henhold til Planlovens § 11 f, stk. 2, skal der i forbindelse med kommuneplanrevisionen foretages en gennemgang af de godkendte eller vedtagne, men endnu uudnyttede arealreservationer der ligger inden for kystnærhedszonen. Gennemgangen af kystnærhedszonen kan ses her.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er i alt væsentlighed videreført.

Der er få justeringer som følge af revision af landskabstemaet og enkelte faktuelle opdateringer.

Kystnærhedszonen er udpeget af staten.