AFLYST
Kommuneplan 2009

Landskab

Svendborg Kommunes smukke landskaber, storslåede udsigter og nærhed til kysten er af stor betydning for befolkningens friluftsliv og rekreation, og gør det attraktivt at bosætte sig eller holde ferie i kommunen.

De overordnede landskabstræk – den grøn-blå struktur

Kysten og øerne udgør centrale elementer i kommunens landskabelige identitet. Det Sydfynske Øhav udgør en unik kysttype på grund af den geomorfologiske dannelse som druknet morænelandskab. Sundet er præget af byerne og østkysten ligger ud mod det mere åbne havområde. Fælles for kysterne er de mange skove, der giver et grønt udtryk. Nord for Svendborg og i kommunens nordvestlige del er landskabet kraftigt modeleret af isen. Her ligger et sammenhængende strøg af mindre randmoræner omgivet af dødislandskaber og issøen ved Stenstrup. Landskabet er bakket og rummer en stor del af kommunens større skovområder. Bag kysten og i den nordøstlige del af kommunen dominerer landbrugslandskaberne på jævne til bølgede moræneflader. En række mindre, men markante ådale løber som sammenhængende bånd fra bakkelandskabet, gennem landbrugsfladerne og ud til kysten.

På grund af de gode jorde er kommunen tæt bebygget og rummer endvidere en række større herregårde som markerer sig i landskabet.

Stadigt større pres på landskaberne

Der er en stor efterspørgsel efter nye boliger i smukke omgivelser samt ferie- og fritidsanlæg langs med og/eller tæt på kysten. Udviklingen i landbrugserhvervet går mod færre brug med meget store bygningsanlæg, og der er behov for tekniske anlæg som veje, master, vindmøller og lignende. Dette giver et stadigt større pres på landskabets karakter og kvaliteter.

Kommuneplanen skal sikre en bæredygtig udvikling

Kommuneplanen skal være med til at sikre en udvikling og samtidig medvirke til at bevare og styrke de værdifulde landskaber. Værdifulde landskaber kan være større karakteristiske og oplevelsesrige landskabelige helheder som ådale, bakker og kystområder. Det kan også være særlige kulturhistoriske strukturer som f.eks. herregårdene og store sammenhængende naturområder eller enkeltelementer i landskabet som f.eks. skove, søer, enge, gravhøje, kirker, landsbyer mv.

Ny analyse af landskabet og ny planlægning

Svendborg Kommunen har i 2010-11 fået udført en analyse af landskabet efter Miljøministeriets landskabskaraktermetode.

Analysen deler kommunens åbne land ind i 23 landskabskarakterområder med hvert sit særkende og giver mulighed for en mere målrettet beskyttelse af de enkelte områders karaktergivende landskabselementer og giver bedre grundlag for at indpasse udvikling. Endvidere er kystforlandet afgrænset og dele af landskabskarakterområderne er registreret som uforstyrrede landskaber.

På baggrund af analysen revideres kommuneplanens landskabstema. Der foretages en ny afgrænsning af kommunens særligt værdifulde landskaber, og der opstilles tilhørende retningslinjer til beskyttelse af dem og de øvrige landskabsområder.

Retningslinjerne indgår bl.a. i grundlaget for administration af planlovens landzonebestemmelser og husdyrgodkendelsesloven. De indgår også som grundlag for nye byudviklingsområder, skovrejsning, vindmøller, råstofinteresser mv.

De større sammenhængende landskaber beskrives i det overordnede afsnit om kommunens grøn-blå landskabsstruktur.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Dette afsnit omhandler de overordnede landskabshensyn og er grundlaget for planlægningen i landskabsområderne.

Generelle hensyn, som gælder hele kommunen, er i alt væsentlighed videreført, dog er retningslinjer for skilte i det åbne land taget ud, idet lovgivningen ikke giver et reelt kommunalt råderum.