AFLYST
Kommuneplan 2009

Landskabsområder

Ny landskabsanalyse giver grundlag for målrettet beskyttelse og tilpasning 

Svendborg Kommunen har i 2010-11 fået udført en analyse af landskabet efter Miljøministeriets landskabskaraktermetode.

Analysen deler kommunens åbne land ind i 23 landskabskarakterområder med hvert sit særkende og giver mulighed for en mere målrettet beskyttelse af de enkelte områders karaktergivende landskabselementer og giver bedre grundlag for at indpasse udvikling. Endvidere er kystforlandet afgrænset.

Et karakterområde er et landskabsområde, der fremstår med en egen landskabskarakter skabt i et samspil mellem af naturgrundlaget, arealanvendelsen gennem tiden og de rumlige visuelle forhold og derigennem adskiller sig fra de omkringliggende landskaber.

Kystforlandet er den del af landskabet, hvor terrænet er orienteret mod kysten og der derfor er direkte visuel sammenhæng mellem land og den tilstødende vandflade.

For hvert landskabskarakterområde er udarbejdet detaljerede beskrivelser af landskabskarakteren og vurderinger af landskabskarakterens styrke, tilstand og sårbarhed overfor ændringer samt områdernes særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Vurderingerne kan være forskellige inden for det enkelte karakterområde. Hvor det er tilfældet underopdeles landskabskarakterområderne i delområder.

På baggrund af vurderingerne opstilles strategiske mål for, hvordan de enkelte landskabskarakterområder/delområder skal beskyttes og udvikles, og der fastlægges retningslinjer i tilknytning hertil.

De detaljerede beskrivelser af landskabsområderne, de strategiske mål og retningslinjerne kan ses for hvert område ved at klikke på området på kortet.

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Landskabsområderne er nye i kommuneplanen.

For hvert område er medtaget beskrivelser og vurderinger sammen med strategiske mål og retningslinjer knyttet hertil. De særlig værdifulde landskaber er landskaber med det strategiske mål "beskyt" til sammen med kystforlandet.