AFLYST
Kommuneplan 2009

Beskyttede naturtyper og diger

De beskyttede naturtyper omfatter de fleste ferske enge, moser, strandenge, overdrev, vandhuller, søer og vandløb.

Gennem en lang årrække er de beskyttede naturtyper blevet fattigere både i udstrækning og mangfoldighed. 

Den nuværende lovgivning (naturbeskyttelsesloven) har bevirket, at nedgangen i antal og udstrækning af de beskyttede naturtyper er bremset væsentligt. For de fleste af disse naturområder gælder i dag, at der ikke må foretages indgreb, som ændrer områdernes tilstand. 

Der er registreret beskyttede naturtyper (§ 3) på 4,3 % af Svendborg Kommunes areal. Dette er lavt sammenlignet med resten af Fyn (6,2 %) og landet som helhed (9,3 %). 

Sten- og jorddiger fortæller en del af Danmarks historie gennem 2000 år og er desuden vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab. Digerne er beskyttet via museumsloven. Kommunen har dispensationsbeføjelsen. 

Nogle arealer er fredede og beskyttet efter en fredningskendelse for det pågældende areal. Indholdet i fredningen kan variere afhængig af det konkrete formål og naturværdierne.

 

 

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret.

Naturdata er opdateret, og der er medtaget præciseringer omkring beskyttede diger. I konsekvens af ny lovgivning på husdyrområdet er medtaget målsætning, strategi og retningslinje for ammoniak følsom skov, mens strategi vedrørende godkendelse af husdyrbrug er taget ud.