AFLYST
Kommuneplan 2009

Retningslinjer

Lovgrundlag

Retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne er fastsat i medfør af Planlovens § 11 a. 

Beskyttede naturtyper, beskyttede sten- og jorddiger og potentiel ammoniak følsom skov fremgår af kortet.

Kortlægningen af beskyttede naturtyper og jorddiger er vejledende

I praksis betyder vejledende, at der kan findes både naturområder og jorddiger, som ikke er på kortet, men som alligevel er beskyttede i medfør af lovgivningen. Omvendt kan naturområder og jorddiger været taget med i registreringen, selvom de ikke er beskyttede, f.eks. fordi driftshistorien ikke har været kendt. Det er kommunen, som ud fra en række fastlagte kriterier afgør, om et område er omfattet. Den vejledende registrering af beskyttede naturtyper bliver løbende ajourført og kan også ses på Miljøportalen, www.miljoeportal.dk

Alle stendiger er omfattet af beskyttelse, uanset om de er med på kortet eller ej. 

Vandløbene er udpeget, så alle vandløbene på kortet - og kun dem - er omfattet af beskyttelsen.

Kort over potentiel ammoniak følsom skov.

Kortet er udarbejdet af Miljøstyrelsen. Kortet er vejledende og kan således vise skove, der reelt ikke er ammoniakfølsomme, ligesom der i særlige tilfælde kan være arealer, der ikke er vist, men som reelt er potentielt ammoniakfølsomme.

Ændring af tilstanden i beskyttede naturtyper og diger samt i ammoniak følsomme skove

  • Ændring af tilstanden i åbne vandløb, søer, moser, heder, ferske enge, overdrev og strandenge, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 samt i sten- og jorddiger, som er omfattet af Museumslovens § 29 a, må som udgangspunkt ikke finde sted.
  • Ændring kan dog ske, såfremt væsentlige samfundsinteresser taler herfor og forudsat, at ændringen alene medfører en ubetydelig forringelse af de aktuelle naturmæssige værdier, eller mulighederne for at realisere de i kommuneplanen indeholdte naturkvalitetsmål (jf. afsnit om naturkvalitetsmål) samt mål fastsat i Fyns Amts Regionplan 2005-/de statslige vand- og Natura 2000-planer samt de kommunale vand- og Natura 2000-handleplaner. 
  • Hvis der helt undtagelsesvist - fordi andre væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt - tillades byggeri eller arealanvendelse, der forringer et naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer (erstatningsbiotop), så naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted uden for selve naturområdet, hvis det påvirker naturområdet negativt. 
  • Ændring kan endvidere ske i tilfælde, hvor kommunen vurderer, at den påtænkte ændring har en positiv effekt for realiseringen af kvalitetsmålene for den aktuelle lokalitet. En tilladelse skal i givet fald ledsages af vilkår, som sikrer muligheden for den biologiske forbedring, der begrunder tilladelsen. 
  • I ammoniak følsomme skove kan der så vidt muligt ikke tillades næringsbelastninger, der forringer skovenes naturkvalitet.

Indvinding af grundvand og hensyn til natur

  • Tilladelse til vandindvinding (fra grundvand eller overfladevand) bør undgås, hvor det kan medføre væsentlige naturforringelser for de højest målsatte naturområder (A, B eller C - se kort i afsnit om Naturkvalitetsplan) samt for søer, vandhuller, vandløb og kilder med særlige biologiske interesser, eller i øvrigt kan påvirke arealer med særlige naturbeskyttelsesinteresser. 
  • Tilladelse til nødvendige nye vandindvindinger, som vil påvirke værdifulde naturområder, og hvor alternativer ikke kan findes, bør forudsætte, at der er tale om højt prioriterede formål (drikkevandsformål), samt at der gennemføres kompenserende foranstaltninger i forhold til de naturværdier, der påvirkes heraf. 
 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009

Afsnittet er justeret.

Naturdata er opdateret, og der er medtaget præciseringer omkring beskyttede diger. I konsekvens af ny lovgivning på husdyrområdet er medtaget målsætning, strategi og retningslinje for ammoniak følsom skov, mens strategi vedrørende godkendelse af husdyrbrug er taget ud.