AFLYST
Kommuneplan 2009

International naturbeskyttelse

EU har vedtaget direktiver om beskyttelse af natur- og vandmiljøet. På naturområdet er vedtaget Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. 

Som opfølgning på EU-direktiverne har staten udpeget en række habitatområder og fuglebeskyttelsesområder, hvor der skal tages særlige hensyn til bestemte naturtyper og arter (udpegningsgrundlaget). Disse internationale naturbeskyttelsesområder kaldes tilsammen Natura 2000-områder. 

Der er seks Natura 2000-områder, som ligger helt eller delvist i Svendborg Kommune. De seks områder omfatter 1.880 ha af landarealet. Hertil kommer store havområder i Det Sydfynske Øhav, ved Thurø Rev og Vresen/Storebælt.

Inden for Natura 2000-områderne gælder særlige regler. Der må ikke planlægges for eller gives tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, anlæg mv., som kan forringe forholdene for de naturtyper og arter, der danner grundlag for udpegningen af Natura 2000-områderne, eller som kan påvirke en række særlige arter (bilag IV-arter), der er strengt beskyttede både inden for og uden for Natura 2000-områderne. De særlige regler skal fremgå af kommuneplanen og beskrives i dette afsnit.

EU-landene skal endvidere virke aktivt for at sikre og genoprette en god naturtilstand (gunstig bevaringsstatus) inden for de udpegede områder og sikre robuste bestande af de særlige arter. 

Som led heri har staten vedtaget Natura 2000-planer for hvert Natura 2000-område. De statslige planer indeholder målsætninger for Natura 2000-områderne samt indsatsprogram og retningslinjer for indsatsen i første planperiode, der løber til udgangen af 2015. Kommunerne har efterfølgende vedtaget Natura 2000-handleplaner for private landarealer, der ikke er skovbevoksede områder med fredsskovpligt, med konkrete tiltag til at sikre, at de opstillede mål i statens planer nås. Naturstyrelsen har vedtaget Natura 2000-skovhandleplaner for de skovbevoksede fredsskovspligtige arealer. Statens Natura 2000-planer og de efterfølgende Natura 2000-/skovhandleplaner er bindende for den øvrige kommunale planlægning. Læs mere om statens Natura 2000-planer og de kommunale Natura 2000-handleplaner

 
Status

Vedtaget den 17. december 2013.

Se byrådets referat.

Ændring ift. Kommuneplan 2009.

Afsnittet er opdateret i forhold til statens Natura 2000-planer og kommunens handleplaner.

Kortgrundlaget er statslige udpegninger. Her i er habitatområdet i Storebælt udvidet. Retningslinjerne er videreført.